12. mai feiret vi den internasjonale sykepleierdagen. Vi startet også feiringen av Norsk Sykepleierforbund (NSF) sitt 110 års jubileum. Norsk Sykepleierforbund ble startet i 1912 med hensikt om å løfte fram sykepleierfaget. Siden den gang har NSF arbeidet systematisk og målrettet for å skape en bærekraftig sykepleietjeneste, både når det gjelder å fremme sykepleiefaget, sikre gode arbeidsforhold og for at sykepleiere skal ha en lønn å leve av.

En mangelvare

Norge mangler i dag 7.000 sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre. Hvis vi ikke tar drastiske grep nå, risikerer vi å mangle nærmere 30.000 sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre innen 15 år.

Befolkningen i Norge blir eldre, og vi ser nå starten på eldrebølgen. Samtidig ser vi at innbyggernes behov for helsetjenester er i endring. Ny kunnskap, nye behandlingsmetoder og økende ønske om å ta i bruk velferdsteknologi fører til mange nye oppgaver for sykepleierne og økt behov for kompetanseheving og oppgavedeling. Vi må vi sikre at vi har en helsetjeneste som er rustet for fremtiden. Dette vil kreve en bredere og mer spesialisert sykepleietjeneste. Vi må sikre tilgang til riktig kompetanse til riktig tid for den enkelte pasient, og bedre samhandling og helhet i pasientforløpene. – Vi må sikre innbyggerne livsnødvendig sykepleierkompetanse.

Kompetanse er dyrt, men mangel på kompetanse er dyrere

Men dette koster. Det finnes mange sykepleiere som ikke får lønn for sin videreutdanning, selv om de bruker den daglig. Hvordan skal vi da motivere flere sykepleiere til å tilegne seg mer kunnskap som samfunnet trenger? Mangelen på intensivsykepleiere kom tydelig fram under pandemien. Det samme gjelder mange andre spesialsykepleiergrupper. Vi trenger handling – ikke bare ord og løfter. Og det haster!

Å bli sykepleier er ikke lenger et kall. Det er et bevisst valg. Vi er stolte av yrkesvalget vårt. Vi ønsker å stå i jobben vår hele arbeidslivet og utføre den jobben vi har utdannet oss til. Samtidig må det være med en lønn som gjenspeiler det ansvaret og den belastningen det innebærer å jobbe som sykepleier. Sist, men ikke minst, må det være et yrke vi orker å stå i helt til pensjonsalder.

Dessverre vet vi at hele 1 av 5 nyutdannede sykepleiere slutter i yrket før det har gått 10 år og at gjennomsnittlig avgangsalder for sykepleiere er 57 år.

I en undersøkelse Sykepleien har gjennomført svarer 72 prosent av sykepleierne at de siste året har vurdert å slutte som sykepleier eller bytte arbeidsplass. Medvirkende årsaker til dette var stor arbeidsbelastning, stort tidspress, for få sykepleiere på jobb, ubekvem arbeidstid, for lav lønn og at de ikke hadde fått en heltidsstilling.

Dersom vi skal klare å tilpasse oss fremtidens krav til helsetjenester, må vi ikke bare sørge for å utdanne flere sykepleiere. Vi må også beholde de vi allerede har og mobilisere de som har sluttet i yrket. Sykepleieryrket må bli et yrke man kan leve både av og med. Vi trenger et lønnsløft, og vi trenger at belastningen går ned. Hvis ikke mister samfunnet livsnødvendig sykepleiekompetanse som innbyggerne trenger, nå og i fremtiden.

NSF har siden oppstart kjempet for sykepleiernes rett til gode arbeidsforhold. Vi har kommet langt, men er på langt nær der vi bør være. Derfor vil vi fortsette å kjempe for sykepleierne, pasientene og et bedre helsevesen. Men i dag feirer vi sykepleiernes dag. Kjenner du en sykepleier, så benytt anledningen til å gratulere med dagen. Gratulerer med dagen til alle sykepleiere!