Svar til Johan Jarnæs sitt innlegg av 08. januar 2021.

Skisenteret uttalelse gjelder naturvern i Gruveåsen, ikke kulturminnevern! Et naturvern her oppe vil ødelegge for det siste vi har igjen av kulturminner og landskapet oppe i Gruveåsen. Unike kulturminner og kulturlandskap.

Vi er så heldige å besitte et helt unikt kulturlandskap oppe i Gruveåsen som er helt enestående i Norden om ikke Europa. Grunnen til dette er at vi har et tilnærmet urørt gruvelandskap fra 1700-tallet. Dette fordi Sølvverket ble nedlagt i 1805, startet opp igjen i 1815, men da foregikk all gruvedrift ut og inn fra de store hovedstollene våre. Det var ikke behov for å anfahre gruva fra dagen, ei heller å heise opp malm, eller pumpe de for vann opp til dagen. Alt foregikk fra stollene. Dette medførte at Gruveåsen er autentisk med slik den var før nedleggelsen. Å få et naturvern her vil være å rasere et kulturlandskap så til de grader.

Skisentret har selvfølgelig økonomiske interesser i Gruveåsen. Noe annet hadde vært rart. Men er det noe galt i dette? Din arbeidsplass har også økonomiske interesser innenfor det feltet det drives, har det ikke? Nei «janteloven» er sterk blant enkelte og dette er nok hoveddelen av problemet omkring dette.

Vi har hatt en midlertidig fredning av kulturminnene våre siden 1992 og permanent siden 2003. Se hvor dette har tatt oss! Vi har omtrent ikke noe igjen av kulturlandskapet, kulturminnene våre og det som er igjen trenger sårt vedlikehold og «førstehjelp». Hvorfor? Fordi ingen av de statlige som har ansvaret her har penger til å påta seg denne store økonomiske byrden alene. Er det da så galt at private aktører kommer på banen, er villige til å investere i Gruveåsen og vern av kulturminnene våre så de samtidig kan tjene på dette?

Det er nå eller aldri vi står ved et skille! Skal vi ta vare på kulturarven vår, eller skal vi la alt forfalle og bli tatt over av naturen?

Et aktivt bruk av Gruveåsen og kulturminnene/landskapet vil være med på et bedre vern. Dette kalles vern under bruk! Og for å få til det, trenger vi også private investorer.

For øvrig er det ikke bare vedlikehold av kulturminner som blir ødelagt ved å utvide Barmen naturreservat. Også friluftslivet og bruk av Gruveåsen for treningsøymed blir også sterkt redusert.

Du kan da ikke ta med deg barn/barnebarn på telttur i området, det er svært få steder du kan sykle, du kan fyre bål, men bare med småkvist funnet på bakken eller medbrakt ved.

Dette fungerer svært dårlig i Kongsbergs mest benyttede turområde. Nedenfor følger paragraf 3 i vedtektene omkring Barmen Naturreservat. Naturvern av dette område vil være en tragedie på mange måter og ikke bare for kulturminnevern.

§ 3. Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.

4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt. Start og landing med luftfartøy er forbudt.

5. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.

6. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.

7. Bruk av sykkel eller hest utenom eksisterende veier er forbudt.

Jarnæs skriver i et annet innlegg at «kulturminnene vil være i trygge hender, for når det blir et naturreservat vil staten ta ansvar for bevaringen …”. Bare dette gir store bekymringer og blir etter min mening kroken på døra for kulturlandskapet etter Sølvverket. Hvorfor? Jo, fordi vi allerede har en rekke med kulturminner etter Sølvverket liggende innenfor dagens grense av Barmen naturreservat. Disse blir overhodet ikke vedlikeholdt eller reddet fra forfall. Hvorfor skulle slikt endre seg nå? Jarnæs skriver at Staten har gjort det klart at de overtar ansvaret for kulturminnene innenfor det som blir Nye Barmen naturreservat.

Hvor har Jarnæs denne infoen fra? Dette er ikke en uttalelse vi tidligere har fått høre.

Ikke at dette gjør vedlikeholdet eller vernet noe tryggere, men hadde kanskje vært lettere å få penger ut av de til vedlikehold.

Jarnæs drar også inn kortet om hyttebygging i Funkelia. Hva har dette med Gruveåsen og vernet av kulturminnene der å gjøre? Den delen Jarnæs der sikter til, er ikke innenfor det fredede området, og det har i mange år vært regulert til hyttebygging. Så de restene som lå her etter Sølvverket er nok dessverre tapt, med noen få unntak. Dette må vi dessverre godta, og se at slaget her er tapt. Dette må vi derimot ikke gjøre for det som ligger innenfor det vernede kulturlandskapet, men å ødelegge en slik diskusjon med å dra inn hyttebyggingen i Funkelia gavner ikke saken. Det gjør heller ikke janteloven!

Skal vi klare å ta vare på de kulturminnene vi har, må vi alle jobbe i samme retning. Dette inkluderer også det private næringsliv. Dette gjøres ikke med et overformynderi i ly av naturvern, men med samarbeide, avtaler, god dialog og kanskje et landskapsvern!