Den nye regjeringen mener tydeligvis det er viktigere å reversere enn å tenke på barnas beste.

Nylig utfordret jeg justisminister Emilie Enger Mehl i Stortingets spørretime. At Senterpartiet lider av blind reverseringsmani er ikke noe nytt. Men de er vel ikke alene hjemme i regjeringen?

Hvordan kan en justisminister forsvare reversering av domstolsreformen når også Barneombud Inga Bejer Engh er så tydelig på at det vil svekke barnas rettssikkerhet? Det er en tilbakemelding regjeringen bør ta på stort alvor. Jeg sliter med å se hvem som skulle være bedre til å gjøre en slik vurdering, enn en tidligere dommer som nå er ombud for å ivareta barnas beste.

Som Høyres stortingsrepresentant for barna mener jeg regjeringen nå må lytte til fagfolkene. Barneombudet er ikke alene om å advare mot reverseringen. Høyesterett, Juristforbundet, Dommerforeningen, Domstolsadministrasjonen samt landets førstelagmenn og sorenskrivere støtter dagens organisering av tingrettene. Regjeringens reversering er en endring ingen ønsker!

Eller som en skrev til meg på Twitter: Som sorenskriver kjempet jeg imot sammenslåing av «min domstol». Jeg tror ikke de som ønsker å reversere dette har tatt inn over seg alle de praktiske problemene det vil medføre. Bruk heller midlene på saksavvikling.

Domstolsreformen gir allerede gode resultater. Ikke bare styrker den rettssikkerheten, men for å sitere sorenskriver i Agder tingrett Robert Versland, så er den også norgeshistoriens mest distriktsvennlige reform:

Ingen lokaler er lukket, ingen ansatte er flyttet på og ingen dommere eller øvrige medarbeidere har mistet jobbene sine.

Norske domstoler har i det store og hele historisk vært veldig gode. Det var likevel noen utfordringer som måtte løses. Høyre-regjeringen tok derfor grep for å samle flere domstoler i større rettskretser, slik at dommerne kan ta saker ved flere tinghus innenfor sin krets, og dermed gi innbyggerne en raskere og bedre rettsprosess.

Ingen har dårligere tid enn et barn i en vanskelig familiesituasjon. Derfor utfordrer jeg justisministeren på om hun er mer opptatt av distriktshensyn enn av barnas rettssikkerhet? Og hvis ikke: Hvordan kan hun da forsvare en reversering av reformen?