(På tur i Kongsberg - Delplan. 1. Turruteplan for Gruveåsen med omkringliggende områder - 2023 - 2033)

Til kommunedirektøren

Turstiplanen: «Gode» høringsforslag må innlemmes i planteksten

Gledelig at kommunen har gjeninnført lett tilgang til alle originaldokumenter.

Det gjør at jeg denne gangen også kan lese innleggene fra KOT og fra Kari Amundsen.

Sammen vil våre tre forslag, utfra helseforskning, statistisk sett lindre lidelse og redde liv for noen eldre i blokkene på Nymoen over år. Våre forslag vil redusere sosiale helseforskjeller i vår klassedelte by. Derfor er det ingen tid å miste. Det gjelder vinterbrøyting av Lågastiene og manglende korridor fra Jernbanebrua til Monseberja og dermed til skogene i vest.

Sentrale føringer bør snart «vekke» kommunelege og andre helsemyndigheter til å forholde seg helt annerledes i forhold til nærturterrenget. Derfor må dette plandokumentet ligge i forkant med gode korridorer overalt i kommunen. SSB har dokumentert av vår småby har mer underdekning av nærturområder og rekreasjonsarealer enn gjennomsnittet i boligområdene. Folkehelseprofilen for kommunen avslører svakheter, bl.a. for psykisk helse, som gjør at tiltak absolutt ikke bør utsettes. Våre forslag berører dette sterkt.

Altså 1: vinter brøyting av Lågastiene og 2: trasee fra Sentrum og vestover.

Administrasjonen møter våre ønsker med å skyve presserende behov framover mot en usikker fremtid, uforpliktende, uten å bli fanget opp av interne rutiner. I beste fall vil det gå minst fire år før det blir revisjoner av arealplaner og revisjoner av den planen som nå har vært til høring.

Jeg tilhører en gruppe med erfaringer som ikke beslutningstagerne har. Jeg har brukt turstiene bynært i 40 år og fulgt med på tankeløshet med forsemring av kulturminner og stinett som resultat. Plandokumentet påstår at eksisterende traseer fra sentrum er tilfredsstillende, tross statistikk fra SSB. For joggere med god dempning av skoene, ja, men for de aller fleste bosatt i blokkene på Nymoen- Nei! Kartet med mine grønne tilføyinger viser tydelig at planforslaget tar feil. Eneste "turmuligheter" er Storgata- Nybrua- Rogstadbakken til Håvet. Trappa ned fra Nybrua er for farlig å gå for mange.

Om vinteren har ikke eldre på Nymoen tilgjengelige stier. Hvis de eldre ikke har bil, har de kun strekningen fra Magasinparken til svømmehallen å gå på. Videre langs Lågen har alltid vært uframkommelig for skrøpelige folk vinterstid.

Lågastiene må defineres som matingstraseer til skogene i vest, vinterbrøytes og strøs. Dette bør inne i planen som nå skal vedtas. Forholdene er IKKE tilfredsstillende for svake grupper. Forholdene fører bare til økt sykelighet, merarbeid og merutgifter for kommunen. Her er det ikke tid tid til å vente.

I et par tiår nå har Bystikomiteen unnlatt å sette opp skilt ved Jernbanebrua og på Numedalsveien fordi det smettet som jeg skriver om, som vi få «innvidde» veit om og som vi kanskje ulovlig bruker, er privat. Jeg har for lengst tatt opp dette med administrasjonen, og er blitt møtt med den samme løsning som Kommunedirektøren nå bruker - å skyve problemet foran seg med tanke på en kommende (tidsbegrenset?) avtale.

Med tanke på utbygging nord for smettet ble «hensynssonen» flyttet vekk fra Numedalsveien ved forrige arealrevisjon. I det aktuelle smettet kan grunneier, eller grunneiers etterkommere, ha andre planer den dagen en eventuell leieavtale går ut. Dermed er trasé fra Jenbanebrua til skogen i vest stengt av nye hus hele veien nordover.

Jeg håper du tenker grundig gjennom disse argumentene. Alle har et ansvar for å for å bedre folkehelsa. Mens graset gror dør kua.