Styret i Rollag Elverk (RE) har i den senere tid fått flere henvendelser fra aksjeeiere i Flesberg E-verk (FE) som ber oss bekrefte eller avkrefte de påstandene som kommer fram i brev datert 13. mars og 9. april, til aksjonærer i FE. Styret i RE finner det nødvendig og riktig å kommentere enkelte av de feilaktige påstandene om RE.

Styret i FE har tatt sitt valg om hvem man ønsker å fusjonere med, noe vi respekterer. I eierbrevene har FE-styret valgt å bruke over seks sider på å snakke ned løsningen med RE. Det at man ikke finner noe positivt med RE-løsningen viser at man ikke har lagt objektive kriterier til grunn. Styret i FE har hele tiden hevdet at man ønsker å samle verkene i Numedal og samarbeide med RE. Derfor fremstår dette, slik vi ser det, som merkelig.

Både RE og FE har fått utsatt kravet til selskapsmessig skille. Det betyr at begge selskap skal gjennomføre dette i løpet av 2021. I eierbrevet fremkommer det at styret i FE mener selskapet RE+FE ikke er levedyktig etter et skille. Dette er feil. Et RE+FE-selskap vil være en stor bidragsyter til lokalsamfunnet i form av effektiv drift og godt utbytte både fra nett og fiber slik det er beskrevet i vår felles rapport (AFRY). I vår felles sammenslåingsavtale er det lagt opp til et utbytte i størrelsesorden 2,5-3mill kroner. I tillegg forventer vi en stor positiv oppside når all planlagt fiber er utbygd.

Markedsverdier og en kontantstrøms verdi gir ikke grunnlag for en sammenligning. Styret i FE setter opp markedsverdier og kontantstrøm i eierbrevet og gir inntrykk av dette er sammenlignbart, det er det ikke. Den multippel man bruker for å beregne verdier er basert på blant annet avkastning. RE og FE har ulik avkastning og bruk av lik multippel gir derfor feil konklusjon. Denne sammenligningen brukes feilaktig til å hevde at bytte forholdet er/var skjevt. Dette er tilbakevist og dokumentert blant annet gjennom å se på selskapenes faktiske regnskapstall. I 2019 var effektiviteten for RE 99 % og for FE 87 %. Dette gir RE en avkastning på 3,76 % og FE en avkastning på 1,52 %. Ved en fusjon er dette viktig.

Ett sammenslått RE og FE ville hatt tid til å omstille seg, tatt ut synergier og strømlinjeforme et nytt selskap slik at dersom en ny fusjon var nødvendig så ville man fått ut betydelig mer av verdiene i FE og RE. Det er ingen tvil om at FE ville fått en multippel høyere enn det man nå har fått dersom selskapet var nærmere 100 % effektivt.

Fusjonsavtalen mellom RE og FE er utarbeidet i fellesskap og det vil aldri være mulig for RE og endre denne alene. Når RE kritiseres for å ikke tilpasse denne til sammenligning med FEs nye alternativer, blir det hele snudd på hodet. Det må være opp til styret i FE å utrede sammenlignbare alternativer til vår felles fusjonsavtale, eller å ta initiativ til endring av denne. Gjennom å tilby forhandlinger på alle punkter som ble kritisert i avtalen ved FEs forrige generalforsamling, har RE således gjort det de kan for å møte FE og få til en god løsning i dalen.

RE har uten unntak stilt opp på de møter og samtaler vi har blitt invitert til. Det har vært møter og telefonisk kontakt mellom styrelederne. Administrasjonene har også deltatt på møter og hatt kontakt på telefon. RE har takket nei til en prosess der man henter fram markedsverdi gjennom bud. Ikke fordi en ikke vil samarbeide, men fordi vi prinsipielt ikke var enige i metoden og rammene FE styret la til grunn for prosessen. Dette gjorde oss bekymret for at de beste løsningene ble ekskludert og ikke ville bli vurdert. Styret i RE vet at det finnes andre potensielt gode alternativer også i Numedal som ikke er tilstrekkelig vurdert av FE-styret. Dette er formidlet til styret i FE og det er ved flere anledninger etterlyst tilbakemelding på innspillene våre.

Det sies i aksjeeierbrevet at «Med andre ord ingen opptreden fra RE som skulle tilsi noe sterkt ønske om samarbeid». Styret i RE mener denne påstanden er historie- og kunnskapsløs. RE og FE har siden slutten av 1960 hatt et omfattende samarbeid på en rekke ulike punkter. Dette samarbeidet har vært til gjensidig glede og nytte for de to partene. Det omfattende samarbeidet som nå foreligger, kom på plass som et resultat av initiativ fra RE. På tross av ubesluttsomheten til FE har RE enda ikke tatt noen avgjørelser. Vi har stått ved vårt ønske om å fusjonere og avventet et resultat fra valget i FE. Et sterkere ønske om samarbeid er det ikke mulig å sende. Vi har også gitt klart uttrykk for at den fremforhandlede FE-RE-løsningen er RE sitt førstevalg. Dette er meddelt FE i samtlige møter vi har deltatt på, og også til andre mulige samarbeidspartnere vi har snakket med.

FE-styret hevder at alle andre løsninger er bedre enn RE-løsningen. Vi vet erfaringsmessig at det som best sikrer utvikling av lokalsamfunnet, trygging av arbeidsplasser, bevaring og utvikling av lokale verdier er avhengig av en viktig faktor nemlig eiermessig kontroll. Dette, sammen med sikring av arbeidsplasser, er kanskje det tyngste argumentet for en RE+FE løsning uten at det omtales i eierbrevet.

RE-styret har i dag fått regnskapet for 2020. Regnskapet viser et samlet overskudd er på 4,8 mill. Dette er et svært godt resultat for RE. Dette skjer på tross av krisemaksimeringen av små elverk i FE-styret. Kostnadsnivået som RE har i 2020 ville gitt RE en forventet effektivitet på 103 %. Dette forteller oss at veien til god effektivitet og lønnsomhet ikke er så lang for RE+FE som FE styret hevder. Siden RE fra 1/1-2020 er et AS vil styret nå og i årene fremover vurderer om det er grunnlag for utbytte.

Både RE og FE har eksistert i snart 100 år. Når det nå skal velges løsninger for mange nye år må alle argumenter være godt gjennomtenkt og dokumenterte. De ansatte og styret i FE fremstår slitne og lei. De vil ha en avgjørelse NÅ som det skrives i aksjonærbrevet. Dette kan være en farlig inngang på en fusjonsprosess og man risikerer å ta feil avgjørelse kun for å få prosessen ferdig.

Styret i RE har vært helt klare på hvilket alternativ vi foretrekker. Vi har respektert prosessen som FE har kjørt, samtidig er vi fortsatt åpne for dialog og samhandling.

Styret i RE kjenner seg ikke igjen i den fremstillingen som gis i aksjonærbrevene, derfor er det nødvendig å publisere dette brevet i offentlighet. Vi håper styret i FE endrer strategi og gir sine eiere objektiv, saklig og faktabasert informasjon i det videre arbeidet mot en generalforsamling.