Det snakkes mye om at vi blir flere eldre, men det viktigste er den gode nyheten – vi lever friskere liv og vi lever lengre liv. Vi vet at flere eldre ønsker å bo i eget hjem så lenge som mulig, men kun hvis det oppleves trygt og meningsfullt. Da må vi tilrettelegge for det, slik at også eldre med omsorgsbehov kan få denne muligheten.

Arbeiderpartiet vil styrke den offentlige eldreomsorgen. Det grunnleggende må på plass: nok ressurser og helsepersonell i hele faste stillinger. Slik kan vi møte et økende behov for hjemmetjenester på en rettferdig måte som treffer alle. Og vi skal arbeide på nye og kreative måter for å sikre individuelle tilpasninger og valgfrihet. For også det handler om trygghet.

Regjeringen derimot, velger å sette sin lit til kommersielle aktører som er i konkurranse med hverandre, etter modell fra Sverige. Hvorfor skal vi gå i samme fellen som vårt naboland, når resultatene derfra viser dårligere arbeidsvilkår for ansatte, fragmenterte tjenester og sviktende samhandling? Når vi vet at det ikke har ført til lavere kostnader eller bedre kvalitet – ei heller økt valgfrihet for de som trenger det mest. Vi vil skrote denne kommersialiseringen og erstatte den med det vi vet virker!

Arbeiderpartiet går til valg på en hjemmetjeneste for eldre som fremmer aktivitet, helse og trygghet.
Her er våre ti løfter til eldre som vil bo hjemme lenger:

1. Alle over 75 år skal tilbys et forebyggende hjemmebesøk.

Slik kan vi få vite hva som er viktig for den enkelte, og være ute i god tid med nødvendige tilpasninger.

2. Én dør inn til kommunale tjenester for brukere og pårørende.

Det betyr at kommunale tilbud skal henge bedre sammen, både når det gjelder det grunnleggende helsetilbudet – men også tilbud innen transport, mat og sosiale aktiviteter.

3. Aktivitetsgaranti for eldre, minst en time i uka til aktivitet utenfor hjemmet.

Vi foreslår en fleksibel, nasjonal ordning som skal sikre dette, inkludert trygg transport til og fra aktivitet.

4. Egen finansiering for å øke plasser med dagtilbud for personer med demens.

Slike tilbud er med på å fremme helsen og livskvaliteten til mennesker med demens, og det avlaster også de pårørende.

5. Tilby GPS-sporing til alle med demens, som en del av et løft for velferdsteknologi.

Altfor få har dette i dag, og det handler om å sikre grunnleggende trygghet for en sårbar gruppe.

6. Flere nye boformer og boligtyper for eldre, som bokollektiv, eldretun og tilpassede boliger med bemanning.

Her må vi få på plass sterkere statlige virkemidler, og ha Husbanken med på laget.

7. En hjemmetjenestereform med faste team som kjenner deg og din historie.

Det handler om å lede tjenesten mot kvalitet fremfor å drive stoppeklokkeomsorg.

8. Eldre med behov for avansert helsehjelp, skal få sykehustjenester med seg hjem.

Felles tverrfaglige team på tvers av sykehus og kommune skal følge opp pasienter etter en sykehusinnleggelse.

9. Sikre heltid og god bemanning i eldreomsorgen med en egen opptrappingsplan.

Dette handler om bedre tjenester for de eldre, men også om grunnleggende trygghet for ansatte.

10. Stoppe Høyreregjeringens forslag om privatisering av norsk eldreomsorg.

Vi vil gjøre det som virker, og svaret er ikke mer oppstykkede tjenester i privat regi.

Arbeiderpartiet vil prioritere et løft til eldre over hele landet – uavhengige av lommeboken til den enkelte. For nå er det vanlige folks tur! Vi sier nei til skattekutt til landets aller rikeste på bekostning av vår felles velferd.