Gå til sidens hovedinnhold

Arealplan og naturmangfold

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Godt naturmangfold og arealbruk i Kongsberg. På vegne av MDG: her kommer noen viktige punkter i arealplanen.

Naturmangfold er viktig! Naturen er vårt livsgrunnlag, den renser luft og vann, lagrer karbon, sikrer oss mot flom, pollinerer matplanter og mye mer. Et rikt naturmangfold med økosystemer i balanse er en robust natur. Mangfoldet er under sterkt press fra oss mennesker. Vi må bygge opp naturen.

Arealplanen. Arealplanen er ute på høring; den er viktig og setter premiss for hvordan vi disponerer arealene i kommunen vår: mye skog og landbruk, og en middels stor norsk by. Vi må tenke på hvordan vi bruker arealene våre. Arealer er lik verdier. Og det er mange meninger. Arealendringer er den største trusselen for tap av naturmangfold og biologisk mangfold i verden og Norge. En skremmende utvikling som vi må gjøre alt vi kan for å stoppe. Men hvordan?

Begrensninger. Anbefalingene globalt og nasjonalt er at vi må bygge ned så lite natur som mulig og i størst mulig grad bruke areal hvor naturen allerede er ødelagt eller er sterkt redusert. Dette vil i praksis si at vi, som innbyggere og politikere, må begrense oss. Det er derfor bra at i rådmannens sitt forslag til arealplankart så er arealbruken til bygging mindre enn i gjeldende arealplan.

Nord-byen. I Kongsberg by er utviklingsretningen foreslått snudd fra syd til nord. En riktig endring, som vil gi en tettere bystruktur og flere folk nære sentrum, i gang- og sykkelavstand. Sentrum nord er en utvikling i tråd med vedtatte klimamål i kommunen; den støtter også nasjonale føringer om miljøvennlig by- og tettstedsutvikling, ved fortetting, transformasjon og mer effektiv bruk av arealer.

Arealutnyttelse. Flere partier ønsker å spre bebyggelsen utover. Men en høyere arealutnyttelse reduseres transportbehovet og dermed utslippene av klimagasser. Prioriterer man gode, grønne arealer mellom byggene er dette bra for både innbyggere og insekter. Og like viktig; dette vil lette trykket på natur i randsonen av byen som representerer viktige natur- og friluftsområder, løkkelandskap og kulturminner. For selv om Kongsberg er en by med mye natur, så skårer vi dårlig på nasjonalt mål om at alle boliger skal ha tilgang til rekreasjonsområder og nærnaturterreng innenfor en radius på 500 meter. Vi må sikre gode rekreasjonsarealer og jobbe for å ivareta og gjenåpne gangsmetter rundt omkring i byen vår.

Samtidig som spredningen av bebyggelse i byen begrenses, så støtter arealplanen utvikling i nærsentrene våre Hvittingfoss, Efteløt og Jondalen. Dette er viktige knutepunkt med bl.a. skoletilbud, kirke og areal til dagligvarebutikk.

Urørt natur og hytter. Mellom sentra ligger landbruks- og skogsområder som er viktige naturtyper. Når det gjelder skogsområder er MDG opptatt av at å bevare de urørte områdene så godt som mulig. Det som skader det biologiske mangfoldet mest, er når naturen bygges ned en bit her og en bit der. Vi støtter derfor rådmannens syn på at utbygging av hytter skal skje i tilknytning til arealer som allerede er bygget ut. Da kan man nytte eksisterende infrastruktur og man kan fortette eller vurdere forsiktig utvidelse av områder som allerede er utbygd. Vi er svært glade for at innspill om hyttefelt på Baklifjell er tatt ut av planen.

Kartlegging. Det vi ikke støtter er at man tar inn store naturarealer til hytter uten å ha foretatt en ordentlig naturkartlegging. Vi i MDG mener at det skal gjennomføres en naturkartlegging før områdene kan endelig reguleres. Dette for å vite at man ved utbygging ikke fører til ytterligere tap av sårbare eller truede naturtyper eller spesifikke arter innenfor plante eller dyreriket. Området på Raje er et godt eksempel på skogsområde med spesiell geologisk sammensetning som gir gode kår for flere arter på rødlista. Tap av biologisk mangfold kan bremses ved innhenting av kunnskap.

Neste steg. Vi savner diskusjon rundt arealnøytralitet i planutkastet. Det er heller ikke planlagt eller omtalt områder for restaurering av natur. Mennesker er avhengig av en natur i balanse og dens tjenester. La oss derfor begrense nedbygging av natur, og heller utnytte de arealene vi allerede bruker på en god måte.

Kommentarer til denne saken