Baklifjellet er ei urørt perle. Det lille fjellpartiet er et verdifullt og viktig natur- og friluftsområde i Kongsberg. Å åpne opp for hyttebygging her i en kommende kommuneplan vil være galt og uforsvarlig med tanke på naturmiljø og friluftsliv. Vi håper politikerne i Kongsberg sier nei til dette ved neste korsvei.

I løpet av 2020 avgjøres kommuneplanens arealdel for Kongsberg.
Her bestemmes hvordan alt areal i kommunen skal disponeres de neste åra, hva som som kan bygges ut; av hytter, boliger, næringsareal m.m. Politikerne i Kongsberg sender et endelig planforslag ut på høring i løpet av våren/sommeren. Det er blant annet foreslått å bygge 120 høgstandardhytter på Baklifjellet.

Baklifjellet ligger sør for Baklia og Løkja bru i Jondalen, mellom Knutehytta og Bolkesjø. Området ligger ca. 700 m.o.h. Her opplever man et avgrensa og mer eller mindre urørt lite fjellparti med utsikt til bl.a. Gaustatoppen, Lifjell, Blefjell, Knuten og Skrim. Og ikke minst noen perler av småvann med fint ørretfiske, bademuligheter og rasteplasser. Baklifjellet er lett tilgjengelig til fots og på ski, med kort vei fra Kongsberg. Her går det merkede ruter, med start fra flere kanter (Kongsberg/Knutehytta, Meheia/Barmen, Jondalen ved Løkja bru, Bolkesjø). Løypa for det tradisjonelle Knuteløpet fra Bolkesjø til Kongsberg går forbi Baklifjellet. Dette lille fjellområdet er i dag ei «perle» for rekreasjon og friluftsliv.

Kongsberg og Omegns sin turisthytte Selsli ligger her (ubetjent med 24 sengeplasser) knyttet til turstinettet. Selsli er tilgjengelig for alle og kan brukes hele året. Det er fine muligheter for rundturer, både på merka og umerka stier.

Nå foreligger det et forslag om å bygge 120 hytter med høg standard (vei fram til hyttene, strøm, innlagt vann og avløp, bredbånd m.m.) på Baklifjellet.
Det skal bygges adkomstveg fra Løkja bru i Jondalen og helt opp på fjellet, deretter fram til de enkelte hytter. Planen legger beslag på nesten 1000 dekar. Et stort politisk flertall i kommunestyret har ønsket denne hytteplanen foreløpig velkommen ved første gangs behandling av kommuneplanen (04.09.19) I løpet av 2020 skal kommuneplanens arealdel bestemmes.

Man kan tenke seg hvilke naturinngrep som må gjøres for å anlegge hovedvegen opp den stupbratte lia fra Løkja bru, og deretter stikkveier fram til 120 hyttetomter oppe på Baklifjellet, som stort sett består av snaufjell med sparsom vegetasjon, myr og små vann. Det vil bli mange negative miljøeffekter og store klimagassutslipp, bl.a. utbygging i myr og mye sprenging av fjell. Her er det heller ingen løsmasser som kan brukes til rensing av kloakk og avløpsvann.

Baklifjellet vil miste mye av sin verdi som urørt friluftsområde dersom det bygges opp et hyttefelt her. Et kommende naturvernområde (Rjupefjell og Selslinatten, 15000 dekar, frivillig vern), ligger like vest for Baklifjellet. Dette områdets villmarkskvaliteter vil bli forringet av et hyttefelt.
Turisthytta Selsli, som er åpen for alle hele året, vil nok også miste noe av sin funksjon.

Mange lokaliteter med rødlistede arter er registrert i lia opp til Baklifjellet der hovedvegen skal anlegges. Den bratte lia er registrert som rasfarlig område. (kilde: NIBIO).

Hyttebygging på Baklifjellet er ikke forsvarlig med tanke på naturmiljø og forvaltning av et urørt, verdifullt og viktig natur- og friluftsområde i Kongsberg. Vi håper politikerne i Kongsberg sier nei dette ved neste korsvei.

Å åpne nye hyttefelt og nye områder for utbygging betyr at naturen ødelegges og endres for alltid.
Mange av turområdene rundt Kongsberg preges i dag av veibygging og hyttebygging. Det er veier og hytter i ganske store deler av utmarka. Vi må ta vare på i hvert fall noen urørte områder.
Det er alle små inngrep som i sum ødelegger for arters overlevelse og for naturmangfoldet i et område. Det svekker livsgrunnlaget, river opp gamle og trygge vekstområder og ferdselsårer for dyr, fugler, insekter – for alt levende i naturen.