Bane Nor fjernet på forsommeren takskifer fra gamle Djupdal stasjon i Rollag. Naboer reagerte og uttalte til Lp at de nå fryktet at stasjonsbygningene ville forfalle. De kalte inngrepet en rasering.

Bane Nor forklarte at skiferen ble fjernet fordi de trengte den til Veggli stasjon, som er en fredet stasjonsbygning.

LES OGSÅ: Snart klart for byggestart i Hellebækhagen

– Svært uheldig

Nå reagerer Viken fylkeskommune. De vurderer miljøet ved Djupdal stasjon til å være av nasjonal verdi.

– Vi ser på dette som svært uheldig, skriver de i et brev til Bane Nor.

De viser til at Numedalsbanen er en strekning med relativt få stasjonsbygninger, og at i løpet av de siste tiårene er både Svene og Flesberg stasjoner revet. «Vi ser det som svært viktig at de gjenværende bygningene blir bevart», skriver fylkeskommunen.

Hele banestrekningen fra Kongsberg til Rødberg vurderer de som et kulturmiljø med nasjonal verdi, selv om Djupdal stasjon ligger utenfor den delen av Numedalsbanen som er fredet etter kulturminneloven. «Vi har for noen måneder siden vært i kontakt med Riksantikvaren angående en utvidelse av den freda banestrekningen til også å omfatte Flesberg til Rollag, noe de vurderer.» skriver fylkeskommunen.

Djupdal stasjon består av en stasjonsbygning med uthus – og en vokterbolig med uthus. Stasjonsbygningen er fra 1926, og var opprinnelig arbeidsbrakke for anlegget av banen. Vokterboligen er fra 1924.

Tvangsmulkt

Rollag kommune og Viken fylkeskommune var på en felles befaring på stasjonsområdet i begynnelsen av august. De konstaterte at det var igangsatt arbeider på stedet.

Saken ble oversendt til tilsynskontoret for Kongsbergregionen.

De har nå pålagt stans av arbeidene ved stasjonen og varsler tvangsmulkt. «Da stasjonen anses som en del av et kulturmiljø med nasjonal verdi er det svært viktig at eventuelle endringer og restaureringer gjøres på riktig måte.» skriver de i brevet. De mener at arbeidene som er utført er søknadspliktige i henhold til plan- og bygningsloven.

Det kan også bli aktuelt å politianmelde forholdet, skriver tilsynsleder Caroline Bjørnerud i Kongsbergregionen.

Tilsynskontoret har gitt Bane Nor en frist til 17. september til å uttale seg i saken.

Djupdal stasjon

  • Djupdal ble åpnet som en stasjon betjent for ekspedering av tog, reisende og gods den 20. november 1927 sammen med resten av Numedalsbanen.
  • Stasjonen fikk ny status som stoppested betjent kun for reisende og gods i november 1932 og fungerte som dette frem til 26. mai 1968.
  • Passasjertrafikken ble vedtatt nedlagt på Numedalsbanen ved årsskiftet 1988/1989, og Djupdal ble dermed nedlagt.
  • På Numedalsbanen ligger Djupdal stasjon mellom Flesberg stasjon og Rollag stasjon, og mellom stoppestedene Fossan holdeplass og Selsteigen holdeplass.

Kilde: Jernbane.net og Skinnelangs.no

– Ikke en god situasjon

Til Laagendalsposten uttaler Hilde Marie Braaten, senior kommunikasjonsrådgiver i Bane Nor, i en e-post at skifertaket fra Djupdal har fått nytt liv på Veggli stasjon og at Djupdal skal få annet taktekke.

– Vi vurderte ut fra den informasjonen som var kjent for oss at dette arbeidet var en mindre endring som ikke er omfattet av søknadsplikten.

Byggene på Djupdal stasjon er ikke vernet eller registrert som verneverdige, sier Braaten.

– Hva tenker dere om at det er lagt ned vedtak om stans i arbeidene og at dere har fått varsel om tvangsmulkt?

– Det er selvsagt ikke en god situasjon. Vi ble overrasket da vi fikk beskjeden, for vi har handlet ut fra den informasjonen som var kjent for oss om at Djupdal ikke er vernet eller registrert verneverdig. Vi vurderte derfor at arbeidet ikke var søknadspliktig og var klare for å legge annet taktekke på Djupdal stasjon da vi fikk beskjeden om stans i arbeidene. Det er klart vi skal følge gjeldende lover og regler. Nå må vi vurdere nærmere hva vi skal gjøre.

Hun opplyser om at Bane Nor ikke var kjent med vurderingen om at Djupdal stasjon er en del av et kulturmiljø med nasjonal verdi, og de kan ikke se at dette er dokumentert eller sannsynliggjort.

Når det gjelder framtida til Djupdal stasjon sier Braaten at de kontinuerlig forsøker å finne ny bruk til bygningene som er i Bane Nors eie og som ikke lenger har en funksjon for jernbanedriften.

– Hvis vi på sikt ikke lykkes med å finne en bruk for bygningen, må det gjøres vurderinger for hvorvidt bygningen må flyttes eller rives. Vi ønsker ikke at bygninger skal stå til forfall, sier Braaten.

Hun legger til at kulturminnevern innebærer utvelgelse og vanskelige prioriteringer, og at alt ikke kan tas vare på. Bane Nor mener at Djupdal stasjon representerer et typisk stasjonsmiljø ved Numedalsbanen, men at dette er tilstrekkelig representert på Tråen og Kravikfjord, som er fredet.

– Vår intensjon er at de utvalgte, fredede stasjonsmiljøene skal fremstå så autentiske som mulig, i henhold til fredningsformålet. Nettopp derfor har vi de siste årene brukt ekstra midler på å heve tilstanden på disse utvalgte miljøene.

Les også

Jon (37) reiser utenbys for å spille: – Jeg gleder meg til Kongsberg får et større tilbud