Jeg ønsker at vi skal beholde skolen i Uvdal.

For det første er jeg trygg på at barna på Uvdal skole har et trygt og godt skolemiljø - noe som bør være det aller viktigste momentet for å fortsette å drive på skolen på lik linje som de gjør i dag. En ting er at både økonomiske og faglige/pedagogiske argumenter bør bli vektlagt, men likevel bør de faglige/pedagogiske argumentene veie tyngre enn de økonomiske i denne prosessen. At alle barn har rett til en trygt og godt skolemiljø fører også til et godt læringsmiljø. Ved å utvide til en større skole med flere barn i hver klasse og flere ansatte som må bytte arbeidsplass og miljø, er det ikke dermed sagt man viderefører det trygge og gode skolemiljøet.

Det er også et viktig synspunkt å påpeke at barna får kjennskap til sitt oppvekst- og lokalmiljø der de bor, og ikke kun skysses på en buss til en skole lenger unna. Det er viktig å bli kjent i sitt eget oppvekstmiljø lokalt der du bor. I tillegg til at vi ikke minst ønsker at barna skal ha minst mulig reisevei til sin lokale skole. Fremtiden og nåtiden er opptatt av miljø og bærekraft. Hvor miljøvennlig er det å flytte alle barna til en skole når de som bor lengst unna har tett oppunder en times kjørevei? Når man kommer til aktiviteter utenom skoletiden blir disse barna sosial ekskludert – rett og slett på grunn av at tiden ikke strekker til i de lange kjøreforholdene. Er det virkelig et slikt oppvekstmiljø vi ønsker for barna i kommunen vår - med sosial ekskludering for de som bor i utkanten av distriktene? Mange av disse familiene driver gårder i tillegg til å jobbe tett oppunder 100 % ved siden av og er ekstremt viktige bidragsytere til vårt lokalsamfunn.

Uvdal barnehage, som nå for øvrig er den barnehagen med høyest antall barn i barnehagene i kommunen, ligger i en unik plassering i forhold til Uvdal skole. Både i lovverk og regelverk i skole og barnehage som skal sikre en best mulig overgang for barna er dette en unik mulighet til et enda bedre og nærere samarbeid om en sikrere overgang, som da for øvrig er lovpålagt og til det beste for barna.

Nore og Uvdal kommune satset for ikke altfor mange år siden på et prosjekt kalt "Lys i alle glas". Et prosjekt som skulle bidra til at fraflytta bruk får fast bosetting og at flesteparten av de som flyttet fikk seg arbeid i regionen, eller hadde med seg sin egen arbeidsplass. Her er det tydelig at ønsket om øke antall innbyggere, minske antall bruk uten fast bosetting og øke antall arbeidsplasser er tilstedeværende - men det blir likevel svært lite attraktivt uten en skole å tilby. Ønsker vi å rive ned lokalsamfunnet vårt eller ønsker vi å bygge det opp? Skolenedleggelse kan ha svært mange negative konsekvenser for lokalsamfunnet, og dette er også momenter som er viktige å vektlegge i ett slikt valg.

I boligfeltet i Uvdal er det tomter til salgs for de som ønsker å slå seg ned i Uvdal. Dette blir et langt mindre attraktivt og aktuelt tilbud dersom vi ikke har et skoletilbud å vise til. Ved å samarbeide om skoletilbudet og aktivt jobbe for tilflytting vil dette kunne føre til et godt resultat på alle måter for vårt lokalsamfunn. Vi må sammen jobbe lokalsamfunnet opp istedenfor å rive ned. Lykke til alle sammen! Håper kommunen ser på alle aspekter i dette valget og ikke kun de økonomiske argumentene, som jeg heller ikke kan få til å bli rimeligere ved sammenslåing. Se nå bare i våre nabokommuner.

Med vennlig hilsen ei som virkelig ønsker å beholde nærskolen i Uvdal.