Fremskrittspartiet vil:

  • Ha en kritisk gjennomgang av opplæringsloven med tanke på rettssikkerheten for elever og lærere.
  • Ha nulltoleranse mot krenkende adferd og/eller mobbing.
  • Mobberen må bytte skole når skolebytte er eneste utvei ved alvorlig mobbing.
  • Styrke sanksjonsmulighetene i antimobbearbeidet.
  • Frp vil legge til rette for tydeligere oppfølging av mobbing og uønskede hendelser blant brukere og ansatte.
  • Nore og Uvdal Frp vil heise MOT-flagget igjen i bygda vår.

Det er svært viktig at alle ansatte og elever har et godt fysisk og psykososialt miljø på skolen.

Trygghet i skolehverdagen er en forutsetning for trivsel og læring, og for at elevene gleder seg til å gå på skolen. Systematisk arbeid for et godt skolemiljø og forebygging av krenkende adferd er viktig. Det må slås hardt ned på krenkende adferd og alle former for mobbing. Det er også viktig at elever og foresatte ikke føler seg maktesløse i slike situasjoner. Derfor bør det opprettes egne mobbeombud i kommunene, som har et tett samarbeid med lokale skoler og skoleeiere.

Det er skolen som har ansvaret for elevenes psykososiale miljø. Manglende innsats mot mobbing må få konsekvenser. Skoleeier, skoleledelse og alle ansatte i skolen har plikt til å gripe inn mot mobbing. Dersom utfordring ved mobbing ikke kan løses på annen måte, må den eller de som utfører mobbingen, bytte skole. Det er likevel viktig at det er hevet over tvil at mobbing faktisk har funnet sted, før slike tiltak iverksettes. Også lærere utsettes for angrep og mobbing. Lærerens trygghet på arbeidsplassen må ivaretas på en bedre måte enn i dag. Lærere må få anledning til å beskytte seg selv dersom de blir fysisk angrepet av elever, og de må få anledning til å fysisk flytte elever ved behov.