(Rjukan Arbeiderblad)

I en pressemelding fr Villreinnemnda for Hardangervidda og Hardangervidda villreinutval ber ordførerne i Tinn, Vinje, Norge og Uvdal, Eidsfjord, Ulvik, Ullensvang, Hol, Rollag, om møte om strategi for håndtering av CWD, Skrantesjuken, på Hardangervidda.

.Bekymra ordførere

I følge pressemeldingen ser ordførerne rundt Hardangervidda med stor på Mattilsynets (MT) sin anbefaling om en kraftig bestandsreduksjon av villreinen som tiltak i kampen mot CWD på Hardangervidda.

"Med dette som bakgrunn vil me argumentera for at Regjeringa må følgje Miljødirektoratet (MDIR) si tilråding på dette punktet" står det videre i pressemeldingen"

"MDIR ynskjer, som oss, å oppretthalde eistamme med ein årleg kalvetilvekst på om lag 1 500 kalv, medan MT ynskjer å redusere stamma til«genetisk levedyktig bestand» (anslått til 500-1000 dyr) i løpet av 2-3 år"

"Målet vårt med møtet var å argumentere for at Regjeringa må velgje MDIR sin strategi, - fordi dette er den strategien som er mest i tråd med VKM-rapporten og fordi det i realiteten er den einaste strategiensom kan lukkast"

Dette ønsker ordførerne at regjeringen må forstå

Pressemeldingen ramser opp en del punkter ordførerne ønsker at regjeringen må forstå:

" Regjeringa må forstå verdien av at lokal forvaltning stiller seg 100% bak MDIR sin strategi, og at me gjennom dei siste åra har bevist at me aksjonerer og forvaltar villreinenansvars bevisst og effektivt

• Regjeringa må forstå at det er MDIR sin strategi som er mest i tråd med VKM-rapporten (herunder dei sentrale tilrådingane om behov for kunnskapsbygging og adaptiv forvaltning)

• Regjeringa må sjå at MT si tilråding er basert på ei krisemaksimering, og eit tidsperspektiv for cwd-smitte, som det absolutt ikkje er vitenskapeleg grunnlag for

• Regjeringa må forstå at MT sin strategi om bestandsreduksjon ikkje har nokon aksept hjå lokalforvaltning, rettigheitshavarar eller jegrar, – og at historien har vist at mål og virkemiddel måforankrast lokalt, ikkje berre sentralt, for å lukkast "

Kun ett dyr - alt for drastisk

Ordførerne skrivet at Mattilsynets tiltak i forhold til bestandsreduksjon er alt for drastiske. I perioden 1995 til 2018 er det anslått en reduksjon i villreinbestanden i verden på 56 prosent, fra 4,7 millioner dyr til 2,1 millioner dyr.

" No vil Mattilsynet i praksis ta ut Hardangerviddabestanden som utgjer 30% av villreinbestanden på det europeiske kontinentet, - basert på funn av ett smitta dyr på Vidda - uten at dei veit kor cwd har kome frå,- utan at dei veit om cwd finnest i andre villreinområde- uten at dei veit om det faktisk hastar å aksjonere slik som dei føreslår"

Drastiske tiltak krever tilsvarende gode beslutningsgrunnlag, står det videre i pressemeldingen.

"Dèt har ikkje Mattilsynet i denne saka. Rapporten frå Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM), som vart bestilt av Mattilsynet og Miljødirektoratet, er meint å vera ein oppdatert status for kunnskap om cwd, og den er meint å peike på viktige tiltak. På punktet om bestandsreduksjon meiner me Mattilsynet sin strategi er i direkte strid med viktige føringar/tilrådingar i VKM rapporten om viktigheita av adaptiv forvaltning og kunnskapsbygging"

Ordførerne ber derfor om at Landbruks- og Matdepartementet og Klima- og Miljødepartementet med øverste politiske ledelse kaller inn til et møte med ordførerne i kommunene rundt Hardangervidda før det blir fatta endelig avgjørelse om strategi for håndtering av CWD på Hardangervidda.