Interessen for å ta et krafttak for å bringe Kongsbergs historie frem i nasjonens lys har vært økende det siste året. Flere av Kongsberglistas representanter har gjennom ord og handling vært aktive i å rette søkelyset både på forfallet av de mange enestående kulturminnene i Gruveåsen, samt organisere dugnader for å rydde store områder rundt gruvesjaktene og hjulstuene i Underberget. En stor takk til innsatsen Geir Loe Winsrygg har gjort både for å dokumentere tilstanden og for organisering av dugnadene. Og selvfølgelig en stor takk til de mange ildsjelene som har deltatt.

I et oppslag i Lp torsdag 6. juni tok Øystein Senum og jeg til orde for opprustning av selve arvesølvet vårt, Gruveåsen, gjennom bl.a. å gjenskape et tilnærmet autentisk gruvesamfunn på Haus Sachsen. Våre forslag, som også har vært tenkt på tidligere, var bl.a. å åpne opp Sachsen-gruva til første stollnivå og å bygge opp igjen hjulstua (eventuelt en kopi). På forhånd hadde vi fått med oss Formannskapet i et vedtak om å utrede et trekantsamarbeid med Statskog og Norsk Bergverksmuseum (BVM) med formålet å restaurere og holde vedlike de fysiske minnene i Gruveåsen. Utredningen skal foreligge før nyttår.

Som omtalt i Lp den 4. november arbeider BVM med å skaffe finansiering til en storstilt utvikling av museet i forkant av jubileene i 2023 og 2024, som også har vært et delmål for våre forslag.

Samtidig arbeider kommunen med å formulere en reiselivsstrategi. Skisenteret i Funkelia har blitt en svært viktig arena for kommunens egne innbyggere og for tilreisende vinterstid. Men det kan også bli en viktig sommeraktør, og med innslag av gruveaktiviteter. Gruveåsen har det siste par årene fått sykkelaktiviteter gjennom Kongsberg STI. Men det har aldri blitt noen samlet og stor satsing, som er nødvendig i dagens reiselivsmarked.

Både forslaget angående opprusting av Gruveåsen og BVMs museumsplan krever store investeringer, og den finansielle styrken har vel heller aldri vært til stede slik at vi har kunnet tenke stort nok. Vellykkede investeringer i reiseliv kan raskt gi betydelig avkastning, samtidig som de gir arbeidsplasser, og for Kongsbergs vedkommende, andre typer arbeidsplasser enn dem vi har. Nå har vi en mulighet som vi ikke kan la gå fra oss.

Hva med å bruke halvparten av salgsgevinsten på netto kr 91,5 mill. fra salget av aksjene i KKPE AS på en storstilt satsing henimot byjubileet på de aktivitetene som er beskrevet ovenfor, samt beholde noe til tiltak i jubileumsåret? Investeringene vil kunne utløse både statlige og fylkeskommunale tilskudd og tilskudd fra private stiftelser, slik at vi kan få til århundrets satsing på å få brakt vår enestående industrihistorie frem i lyset. Det vil bety mye for kommunens attraktivitet og for dem som har sitt næringsgrunnlag innenfor reise- og konferanseaktiviteter.

Men det er også et «men» i forhold til BVMs egne planer. BVM forvalter en stor bygningsmasse med betydelige utfordringer når det gjelder vedlikehold. Det gjelder også Bergseminaret på Kirketorget. I forbindelse med kommunale tilskudd direkte til BVM må vi så raskt som mulig finne en løsning for dette verdifulle bygget. En nærliggende mulighet er at kommunen, som tidligere har vært forsøkt, kjøper bygget av BVM. Det vil gi BVM ekstra midler slik at både Skimuseet og Industrimuseet kan bli en viktig del av fornyelsen.

Første trinn i et Gruveås-prosjektet vil være et forprosjekt over hva vi kan og bør gjøre, med en styringsgruppe bestående av representanter fra BVM, Riksantikvaren og Kongsberg kommune. Det vil koste rundt kr 800 000, noe kommunen bør kunne finansiere med midler fra KKPE-salget