Personbilen er det desidert viktigste transportmiddelet i Norge. Mer enn 75 prosent av alle reiste km foregår med personbil (Statistisk sentralbyrå, tabell: Innenlandsk persontransport, 2017), dvs. mer enn tre ganger så mange kilometer som med tog, buss, fly og båt til sammen!

Og fortsatt består langt under 10 prosent av bilparken av utslippsfrie kjøretøyer.

For å redusere utslippet av CO₂ fra dagens nivå på cirka 10 tonn per år per innbygger, er det åpenbart at vi ikke kommer utenom å måtte foreta en kraftig reduksjon av utslippene fra privatbilismen.

Dette framgår også klart av Nasjonal Transportplan 2018-2029, som blant annet sier: «Transportsektoren står for om lag 60 pst. av de ikke-kvotepliktige utslippene i Norge, og store deler av de innenlandske utslippsreduksjonene i ikke-kvotepliktig sektor må dermed tas i transportsektoren.»

Det samme dokumentet sier også noe om hvor nødvendige utslippsreduksjoner kan gjennomføres:

«...... potensialet for utslippsreduksjoner er størst innen teknologi og drivstoff (9 mill. tonn CO₂), mens potensialet for andre typer tiltak, herunder godstiltak, kollektivtiltak og gang- og sykkeltiltak, samlet er på om lag 1 mill. tonn.»

Dette tolker Kongsberg Høyre slik at uansett hvor mye man pålegger befolkningen av kostnader og restriksjoner i form av bomringer, bompenger og vei-, gate- og sentrumsstengning, vil man kunne oppnå kun 10 prosent av potensiell utslippsreduksjon.

Ni ganger mer kan oppnås ved teknologi! Kongsberg Høyre er ikke i tvil om hva som bør være viktigste virkemiddel, og det er raskest mulig overgang til utslippsfrie biler!

For å få det til må vi fortsette å belønne dem som kvitter seg med fossilbilen og anskaffer elbil. Derfor stemte Høyre for at parkering med elbil på kommunale plasser i Kongsberg skal være gratis.

Dessverre stemte flertallet ved blant annet Kongsberglista, Arbeiderpartiet og Senterpartiet i mot (sak 17/17, 22. feb. 2017).

Vi mener at inntil andelen utslippsfrie biler er i flertall på norske veier, må det brukes store og mange gulrøtter for å få utslippene ned, både på nasjonalt og lokalt plan.

Vi ønsker at Kongsberg skal være blant de mest effektive i å forestå utslippsreduksjoner, i tråd med det et enstemmig kommunestyre har vedtatt. Men vi ønsker ikke noen bomring som lager skiller mellom by og land!

Vi ønsker heller ikke å skape problemer for befolkningen ved å stenge for trafikk uten reelle lokale begrunnelser som støy, sikkerhet og stedlig miljø. Og utenom store byer med særlige trafikkutfordringer vil vi heller ikke bruke økt økonomisk belastning, dvs. bompenger, som generelt middel for å redusere trafikken, både fordi det rammer urettferdig og fordi det ikke funker særlig godt.

På den annen side er vi ikke prinsipielt i mot bompenger, når disse går til å betale en begrenset andel av investeringer i ny infrastruktur med direkte nytteverdi for innbyggerne.

Men når det for slike formål settes opp bommer, må det være et krav at man bruker hue! Vi er svært tilfreds med at regjeringen etter mye press over lang tid valgte å overstyre byråkratene i spørsmålet om plassering av bom på Meheia.