Ny arealplan for Kongsberg kommune 2020–2030 er under behandling. Journalist Lars Bryne presenterer planen i en artikkelserie i Lp. Det er svært positivt. Arealplanen er den mest konkrete delen av kommuneplanen. Den handler om hvordan kommunen skal utvikles fremover.

Rådmannens forslag til ny arealplan har vært politisk behandlet i planutvalget (UMU) før planen ble sendt ut på høring til alle interesserte. Utvalget har foreslått en del endringer.

Det er ikke bolignød i Kongsberg. Problemet er at rådmannens planforslag baseres på en forsterkning av den fortettingspolitikk som har vært før i senere år. Det betyr en svært uheldig skjevfordeling av boligreservene i Kongsberg, med stor overvekt av blokkleiligheter og mangel på småhus og rekkehus. Satt på spissen betyr det det at fremtidig bosetting i Kongsberg hovedsakelig skal skje i blokkleiligheter nær jernbanestasjonen, i hvert fall i gang- og sykkelavstand fra knutepunktet.

Kongsberglista stiller seg undrende til dette. Vi ønsker også botilbud med småhus og rekkehus med bakkekontakt og tilgang til naturen rundt oss. At mange trives med å bo i sentrum betviles ikke. Men markedsundersøkelser i Kongsberg kommune (2018) viser at rundt 70 % av yngre husholdninger ønsker å bo i eneboliger på bakkeplan, gjerne mindre sentralt, men med grei tilgang barnehage, skole, dagligvare og arbeidsplass. Kongsberg kommune har et godt desentralisert tilbud på skoler og barnehager med ledig kapasitet. Sentrale medier forteller om barnefamilier som ønsker å flytte ut av Oslo: Drømmen er enebolig eller småhus med egen hageflekk til overkommelig pris.

Overdrevet fortetting som løsning på klimaproblematikken er i ferd med å spille fallitt. Utviklingen mot en utslippsfri transportsektor endrer premissene og dermed løsningene. Det er en nasjonal trend med økende fokus på negative trekk ved en massiv fortettingspolitikk kontra småhusutvikling. Kongsberg har de beste forutsetningene for det siste.

Fortettingspolitikken er utviklet for storbyer. Kongsberg er ikke en storby. Kongsberg er heller ikke en forstad til Oslo eller Drammen. Kongsberg har en netto innpendling med et høyst oppegående næringsliv på egen kjøl. Derfor har Kongsberglista spilt inn alternativer til boligbygging til rådmannens planforslag.

Noen større boligprosjekter utenfor sentrum er allerede på gang, som Bingeplass og Rødshøgda. Disse er hjemlet i eksisterende arealplan og allerede vedtatt. I den nye arealplanen suppleres det med en del mindre utbygginger av småhus og rekkehus, gjerne med ønske om rimeligere utbygginger, hvor kjøper selv kan være med på å utforme boligen. Samtidig settes en demper for en uheldig og overdreven nedbygging av grønne lunger, verneverdige kulturminner og tilgang til viktige rekreasjonsområder.