Funksjonshemmede er en ressurs. De må gis mulighet til likeverdig samfunnsdeltakelse.

De Grønne mener muligheten reduseres når kommunene ikke tilbyr brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som et frihetsverktøy, slik det er ment.

Vi mener at dagens ordning ikke fungerer. Kommuner oppfatter hensikten med BPA ulikt med hensyn til innvilgningspraksis og innholdet i tjenesten. BPA-ordningen handler både om retten til å leve anstendige liv og føle mestring, og kommer fellesskapet til gode om den brukes etter intensjonen.

Funksjonsnedsettelse alene er sjelden en grunn til at mennesker ikke er i arbeid.

Manglende tilbud om BPA fører til psykiske problemer, isolasjon og tap av verdighet.

MDG vil at BPA er et frihetsverktøy som fremmer inkludering og deltagelse.

BPA må ikke sees på som et helse- og omsorgstilbud, og må flyttes ut av helselovgivningen.

· BPA-tilbudet bør være universelt og ikke avgjøres av alder, kjønn eller postadressen de som trenger ordningen har.

· Ansvaret for ordningen bør flyttes til arbeids- og sosialdepartementet.

· Ordningen bør fullfinansieres av staten.

· Midlene til BPA skal følge brukeren.

· Rettigheten bør utvides til å være uavhengig av antall timer assistansebehov.

· Det må legges klare føringer for kommunens forpliktelser.