Vi kan lese i månedsrapporten for 1.tertial 2022 for Kongsberg kommune og i Laagendalsposten at det er et merforbruk i helse- og omsorg på omtrent 25 millioner. Det skrives også at en stor del av dette merforbruket skyldes brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Nok en gang skal altså funksjonshemmede få «skylden» for at kommunen ikke klarer å budsjettere riktig. Det står i Lp at «Kongsberg kommune er rausere enn andre kommuner med BPA-tjenester.»

Hvis man først skal se på kostnader knyttet til BPA, må man i all anstendighets navn se på de alternative kostnadene. Hva koster det å gi de menneskene vi her snakker om samme livskvalitet med andre tjenester enn BPA? Jeg har til dags dato aldri sett noen kommune presentere det regnestykket. De finnes rapporter som viser at BPA faktisk er billigere enn andre tjenester, i tillegg kommer opplevd livskvalitet som meg bekjent ikke kan måles i kroner og øre.

Man kan også se på kostnader ved sykefravær. I nevnte økonomirapport skrives det at sykefraværet i helse- og omsorg de 3 første månedene var på 14,6 prosent. I 2021 var sykefraværet i helse- og omsorg på ca. 10%. Til sammenligning hadde en BPA-ordning jeg har kjennskap til et sykefravær på 4,0% i 2021. Forskjellen og kostnaden taler for seg selv.

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), artikkel 19 slår fast at mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til selv å velge hvor, hvordan og med hvem de skal bo, på lik linje med andre. Videre har alle rett på de tjenestene som er nødvendige for å kunne bo og være inkludert i samfunnet og for å hindre isolasjon eller segregering.

I likhet med alle andre kommuner skal Kongsberg ha fokus på å innfri kravene i formålsparagrafen i helse- og omsorgstjenesteloven hvor det bl.a. heter at «kommunen skal bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre». Videre skal kommunen «bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer».

Kan det faktisk tenkes at Kongsberg kommune har vært flinkere til å tildele BPA-tjenester etter innbyggernes behov enn andre kommuner?

Det økonomirapporten kaller for merforbruk burde vel heller betegnes underbudsjettering!