Folk trenger mat. Uten sikkerhet for mat, er vi også uten sikkerhet. Derfor mener Senterpartiet det eneste riktige er å sikre norsk matproduksjon. Da må bønder ha en inntekt å leve av.

Jeg er oppriktig bekymra for framtida i landbruket. Det pågår et generasjonsskifte i næringa. Folk som har lagt sjela si i å holde jorda og ressursene i hevd seint og tidlig, uten å ha fri på røde dager eller trygghet for hva inntekta blir til tross for at arbeidsinnsatsen er skyhøy, de risikerer å bli minstepensjonister. Det i seg selv svekker grunnlaget for rekrutteringa og framtidig matproduksjon. Det er ikke Norge verdig.

Skal vi sikre norsk matproduksjon, med både små og store bruk i hele landet, der ressursene og jorda legger grunnlaget for produksjonen, må inntekta opp. Lønna må opp for både bonden og avløseren. Beregningsgrunnlaget for inntekta er utdatert og må fornyes. Senterpartiet mener det må på plass et utvalg med partene i jordbruksoppgjøret og uavhengige fagpersoner for å gjenopprette tilliten til og rette opp i tallgrunnlaget. Blant annet må vi oppdatere antall timer per årsverk. Jordbruksmeldinga er ikke fulgt godt nok opp fra Høyre-regjeringa. Det er typisk Høyre å mene at import og frihandelsavtaler vil ordne opp, men beredskap får du ikke kjøpt i et desperat marked med matmangel fram i tid.

Senterpartiet ønsker en opptrappingsplan for inntektsutviklinga til bøndene. I tillegg må velferdsordningene bli styrka. Det handler om muligheten til å etablere familie kombinert med å være selvstendig næringsdrivende. Bønder må ha mulighet til å leve normale liv på lik linje med andre yrkesgrupper. Grunnlaget for gården og inntekten i hjemmet kan ikke belage seg på inntekt utenfor landbruket, som enten den ene eller begge på gården får inn gjennom arbeid utenfor gården. Kostnadene på bunnlinja har økt mer enn inntekta. Krav til effektivisering presser også bønder ut av næringa. Under 3 % av arealet i Norge er dyrkbart, og det må verdsettes. Det blir færre og færre bønder, og det må det bli en slutt på. Vi trenger et fagmiljø og et fellesskap. Vi trenger en sterk landbruksnæring.

Det ble ikke vedtatt noen opptrappingsplan i jordbruksoppgjøret 2021 ved behandlingen i Stortinget. Senterpartiet ønsker at en ny regjering legger fram en ny jordbruksmelding med et nytt tallgrunnlag der det må komme en tidfesta plan. Vi må ha rett grunnlag på bordet for å vite hva dette vil koste og hvor fort vi kan få det på plass. Matproduksjonen skjer ikke i et vakuum, og mange faktorer spiller inn. Matvarekjedene, tollvern, jordbruksoppgjør, landbruksorganisasjonene, samvirkene og lovverk avgjør også rammene for norsk matproduksjon. Videre mener jeg stølstilskudd, utmarksbeite og investeringsmidler er viktig for framtida og sikring av matproduksjonen her til lands. Kompetanse og forskning innen landbruket må med og påvirke utviklinga.

Premissene for norsk matproduksjon på norske ressurser med norsk arbeidskraft og et verdig norsk inntektsnivå er til syvende og sist alltid ressursgrunnlaget. Ressursene her til lands er blant annet jorda, men også pengene og folka. Folk trenger mat.