Creo er fagforbundet for kunst og kulturarbeidere og organiserer de fleste som jobber på Kulturskoler og musikklinjer i Norge. Creo har over 9000 medlemmer.

Vi har noen kommentarer til sak til kommunestyret fra KKE vedr. kulturskolelokalisering/driftskonsept.

Vi viser først til Vedtak i Kommunestyret –11.03.2020: 1.Kongsberg kommune bygger ny kulturskole ved å oppgradere og utvide lokalene i Myntgata 8, «Fredheim».

2.Antatt finansieringsbehov settes til 45 mill. inkl mva og innarbeides i budsjett- og handlingsplan 2021-2024. Finansieringsbehov i 2020 søkes løst med ubrukte lånemidler. 3.Kulturskolen skal stå ferdig og klar til bruk 01.12.2021.

Grunnlaget for vedtaket i Kommunestyret var basert på en prosess hvor kulturskolens driftsbehov og de ansattes erfaringer var tatt med tidlig i utredning og mulighetsstudie. Vedtaket blir nå effektuert for å rekke frister for avvikling av leieforholdet i Bergseminaret og oppstart av ny kulturskole på Fredheim.

KKE’s sak fra KKE vedr. kulturskolelokalisering og driftskonsept pr. august 2020 har ikke hatt en medvirkning fra kulturskolens ansatte, jfr. Hovedtalen del B § 3 Arbeidsgivers og tillitsvalgtes gjensidige rettigheter og plikter pkt. c). Samtidig har heller ikke kulturskolens ledelse blitt tatt med i fremstilling av hva som er mulig eller ikke. De ansatte og ledelsen på Kulturskolen sitter inne med kunnskap og erfaring med kulturskoledrift, som er svært viktig i planlegging av ny lokalisering av tjenesten.

Det er profesjonelt å integrere fagkompetanse og tillitsvalgte i alle former for saksfremlegg som berører ansatte og brukere. Dette sikrer balansert fremstilling som veier argumenter opp mot hverandre. Saksfremstilling som ber om utredning, ber om bruk av arbeidstid (kostnad) av de det gjelder - her kulturskolens ansatte - som igjen betyr utsettelse av annet arbeid tenkt utført hos kulturskolen den tid utredningen tar.

Dersom brukere av bygget var forespurt formelt på forhånd, ville disse ha informert om at den gamle kinoen med et evt «anneks», ikke kan absorbere en moderne og attraktiv Kongsberg kulturskole, tidsriktig musikklinje og et Øvelseshotell. Fredheim med nybygg, og flere større lagerrom og kjeller er en utfordring i seg selv, men som kulturskolen vil beherske meget godt grunnet planlagt systematisk bruk av lokalene fra 08:00til 22:00 alle hverdager og mange helger i året. I tillegg har Fredheim praktisk avstand for ansatte og brukere til lokaler som kirke, vitensenter og musikkteater (undervisning, produksjoner). Kulturskolen ble i sin tid også plassert på Vestsiden fordi markante kulturinstitusjoner bidrar til at mennesker tar i bruk bydelen. De ansatte oppfattet den gang som nå, dette argumentet som noe ekstra positivt for institusjonens betydning.

Creo mener KKE ber om å bli tildelt rådmannens fullmakter når KKE ber om utredningsansvar for formålsbygg. Utredningsansvar vedr formålsbygg ligger hos rådmannen. Dersom sak fremmet resulterer i et vedtak om utredning, mener Creo at rollefordeling/prinsipp om at rådmannen har utredningsansvar beholdes. KKE besvarer, som forøvrig ellers i saker som gjelder formålsbygg, en evt forespørsel ihht behov og bestilling fra rådmann. Det er heller ikke slik at KKE kjenner brukernes behov i et helt nytt driftskonseptslik saken fremstilles, ei heller hvilket omfattende arbeid dette innebærer, det er det rådmannen og brukerperspektivet som gjør.

Det stilles spørsmål vedr hvilken styrebehandling dette fremlegget har hatt. Videre ønsker vi å stille spørsmål ved tidspunktet for fremleggelse av denne saken. Kommunestyret vedtok i mars lokalisering av Kulturskolen basert på grundige studier og god medvirkning fra medarbeiderne. Dersom foreliggende forslag var et realistisk alternativ ville det ha blitt tatt med i Rådmannens saksframlegg til Kommunestyret i mars.

I denne saken synes det aktuelt å minne om Kommunelovens bestemmelser vedr. rådmannens ansvar, jfr. «§ 23.Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet.2.Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll»

Anders Nilsson,

tillitsvalgt Creo