Kongsberg er en forholdsvis liten by med engasjerte innbyggere og politikere som er opptatt av å ha et godt og attraktivt bysentrum, og meningsutvekslinger om hvordan vi skal få det slik vi ønsker kommer med mer eller mindre jevne mellomrom.

– Hvorfor skal vi ha detaljhandel bare i sentrum? – Hva skal vi gjøre med de tomme lokalene i sentrum? – Hvor stor handelslekkasje har vi egentlig?

Nylig har Vinmonopolets beliggenhet vært diskutert og kommentert vidt og bredt før de endelige beslutningene ble tatt. Nå er det Biltema som skaper stor debatt. Alt dette fordi vi alle vil vår egen by det beste.

Imidlertid er det av og til behov for å stoppe opp og stille seg noen spørsmål for å sikre at vi tar de riktige valgene.

En av Kongsberg Næringsforums aller viktigste oppgaver er å målbære næringslivets interesser. Våre medlemsbedrifter representerer en rekke ulike bransjer som alle i større eller mindre grad vil bli påvirket av beslutninger som tas.

Kongsberg har en kommuneplan og en arealplan som både politikerne og kommunens administrasjon arbeider etter og legger til grunn når beslutninger skal fattes. Disse planene er et resultat av grundige og demokratiske prosesser. Nå skal arealplanen revideres, og endelig sluttbehandling i kommunestyret er planlagt i august.

Planen som vedtas vil legge føringer for hvordan byen vår skal utvikle seg de kommende årene, som hvor boliger, handel og annen næringsvirksomhet skal ligge. Derfor er det viktig at vi nå bruker vinteren og våren godt og klokt slik at vi får en best mulig arealplan som vi kan samles om og stå bak. Planen skal gi både de som skal effektuere den, men også andre aktører forutsigbarhet for veien fremover.

Hvis vi stadig har oppe til vurdering og diskusjon planer som allerede er besluttet, vil dette bidra til å skape usikkerhet og utydelighet for hva vi egentlig vil med byen vår. Resultatet kan bli at investeringsvillige aktører ikke tør å investere i Kongsberg, for de vet aldri når forutsetningene endres.

Nå har Biltemasaken igjen aktualisert den stadig tilbakevendende diskusjonen om handel utenfor sentrum. Dette er et komplisert tema, og vi ser gode og reflekterte argumenter både for og imot.

Det er derfor svært viktig at vi bruker tiden fram mot sommeren til å gi gode og kunnskapsbaserte innspill til politikerne våre fram mot den politiske sluttbehandlingen av arealplanen.

Det vi må spørre oss er; hvis det åpnes for detaljhandel utenfor sentrum – hvilke konsekvenser vil det føre med seg for sentrum? Hva skal til for å få et rikt og mangfoldig byliv med hyggelige spesial- og nisjebutikker, og et rikt utvalg av kafeer og møteplasser som så mange ønsker seg? Hvilke butikker og tjenester skal være i sentrum, og hvem skal få muligheten til å etablere seg utenfor?

Åpnes det opp for at de store kjedene får etablere seg i handelsparker utenfor byen er sannsynligheten stor for at sentrum vil utarmes. Kan nisjebutikkene og kafeene overleve i et sentrum som kun består av små spesialbutikker?

Hva med Sølvparken, som har tilrettelagt for butikker som trenger store areal. Biltema og andre arealkrevende butikker har i mange år sagt at de trenger store lokaler og derfor må være utenfor bysentrum. Politikerne i Kongsberg tok dette på alvor, og i vedtaket om å bygge Sølvparken var derfor kravet at det skulle være plass til store butikker, tilrettelagt logistikk og god parkering – nettopp for å kunne tilby de store kjedene gode lokaler som de hadde etterspurt.

Når vi nå ser diskusjonen rundt Biltema må vi spørre: Hva er det som ikke er godt nok på Sølvparken? Er lokalene fremdeles for små eller er det andre utfordringer?

Internasjonale trender viser at de fysiske butikkene blir mindre arealkrevende fordi varelagrene krymper. Tilgjengeligheten til varene har blitt betydelig enklere gjennom levering fra store sentrale lager direkte til sluttkunden. Bør det være av betydning for hvordan vi tenker sentrum og handel i Kongsberg?

Arbeidsplasser er viktige og veier tungt i en slik debatt. Det er uttalt at ved en eventuell etablering av Biltema utenfor sentrum kan Kongsberg få opptil 25 nye arbeidsplasser. Dette er et godt tilskudd som vi selvsagt ønsker velkommen, men vi må samtidig forsikre oss om at vi ikke mister like mange eller flere arbeidsplasser andre steder i byen vår som en konsekvens.

For å få et best mulig grunnlag for en god og fremtidsrettet arealplan jobber Kongsberg Næringsforum med å innhente kunnskap, erfaring og fakta fra flere hold. Vi engasjerer medlemmene våre til diskusjoner i våre forum og møteplasser for de ulike bransjene.

Vi vil fortsette å engasjere oss i viktige debatter, og vil invitere oss selv inn til dialog i de ulike politiske gruppene. Vi vil delta i høringsuttalelser, og der det er naturlig vil vi uttale oss gjennom kronikker og debatter med mål om en best mulig diskusjon.

Nå ser vi fram til en konstruktiv og løsningsorientert debatt om arealplanen slik at det dannes et best mulig beslutningsgrunnlag for politikerne våre som til syvende og sist skal fatte vedtakene som vi alle skal leve med i mange år fremover.