Gå til sidens hovedinnhold

Det å eie et e-verk gir ingen risiko, kun fordeler

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har den senere tid vært mye skriverier om E-verksfusjon i Numedal, og i denne forbindelse er det på sin plass å komme med noen innspill. Som de fleste kjenner til må alle nettselskap skilles ut fra øvrig virksomhet innen 1/1-2021, i henhold til nye offentlige forskriftskrav fra NVE. De nye offentlige kravene betyr at de små verkene vil få rammebetingelser som gjør det svært vanskelig å drifte sine verk, det vil si det blir mer kostnadskrevende, derfor er en sammenslåing av e-verkene en stor fordel.

E-verkene i Numedal har i fellesskap gjennomført fire utredninger i Numedal siden 2014. Bakgrunnen for dette er å se på hvordan vi skal «ruste oss» for å møte fremtiden på best mulig måte. I disse utredningene er det gjennomført detaljerte undersøkelser, der vi blant annet har sett på følgende løsninger: a) å drive verkene som i dag b) å fusjonere to eller flere av verkene i Numedal og c) salg/fusjon til ekstern aktør utenfor Numedal.

I alle utredningene som er gjennomført har konklusjon vært klar; fusjon i Numedal er den beste løsningen for alle interessegruppene til verkene, altså for de ansatte, for eiere og for kunder. Det har blitt gjennomført samtaler med flere eksterne aktører nettopp for å avdekke hvilke avtaler som var mulig å oppnå, og om det var mulig å sikre alle interessegruppene eiere, kunder og ansatte på en god måte. I så måte viste utredningene klare fordeler med å fusjonere i Numedal, helst alle fire verkene sammen.

For styret i Rollag Elektrisitetsverk (RE) har det vært viktig å ta vare på alle interessegruppene på en god måte gjennom regelmessig dialogmøter med alle interessegrupper. Tilbakemeldinger og vedtak i eiermøtene og ansatte møter har hele tiden vært styrende for vår prosess. Løsningen med salg eller fusjon til en ekstern aktør har vært vurdert flere ganger, men selv om løsningen gir potensielt store fordeler for enkelte interessegrupper så er ulempene større i den totale sammenheng.

Løsningen for RE og Flesberg Elektrisitetsverk (FE) er god for eierne fordi de kan forvente høyere avkastning på sin kapital enn det selskapene RE og FE klarer hver for seg. Vurderingen som selskapene har gjennomført viser at synergieffekten med å slå sammen selskapene er meget gode, derfor har vi også i utkastet til aksjonæravtale avtalefestet at det skal betales utbytte til eierne. I tillegg vil RE og FE sikre full lokal eiermessig kontroll slik at selskapet kan utvikles i tråd med innbyggernes ønsker.

Fusjonen er også god for kundene fordi kundene i Flesberg og Rollag kan forvente lavere nettleie av et felles selskap enn selskapene klarer hver for seg. Lokal forankring og lokal kunnskap gir trygghet for forsyningssikkerheten ivaretas på best mulig måte for kundene i Rollag og Flesberg. Beredskapen vil med denne løsningen ha samme høye nivå som i dag.

Løsningen mellom FE og RE er god for de ansatte fordi de ansatte vil oppleve samme trygghet for sine arbeidsplasser som i dag. Garantier om arbeidsplasser fikk vi også da vi hadde samtaler med eksterne aktører i forbindelse med utredningene. Ved å se på tidligere gjennomførte prosesser der en stor aktør fusjonerer med en liten så vi at slike garantier var lite verdt når man hadde blitt ett selskap. Økonomi og kravet til effektivisering var alltid førende og arbeidsplassene smuldrer bort over tid. Administrative arbeidsplasser blir borte nesten umiddelbart og personell som går av med pensjon erstattes ikke. I små lokalsamfunn som Rollag og Flesberg trenger vi alle arbeidsplassene vi kan få. Styrene i begge selskaper er veldig takknemlig for den massive støtten de ansatte har vist til den lokale fusjon med RE og FE.

Viljen til å være med å finansiere fiberutbygginger har vært stor i de finansinstitusjoner vi har vært i kontakt med. FE er i gang med et stort prosjekt på Blefjell der man skal bygge ut hele fjellet på tre år. Prosjektet er finansiert og i gang, og det til en mye lavere kost en eksterne aktører har meddelt. Det benyttes lokal kompetanse som er bygd opp gjennom 15 år med fiberutbygging. Det benyttes lokale entreprenører til graving av grøfter og denne satsingen er med på å øke attraktiviteten for potensielle hyttekjøpere. Dette er igjen gunstig for alle de grunneierne som ønsker å utvikle sine områder. Hyttetomtene omsettes raskere og man oppnår høyere priser. Satsingen generer også arbeidsplasser lokalt. Dette er vinn-vinn for alle de lokale aktørene. I RE vurderes også fortløpende ulike prosjekter. Mister vi kontrollen over eierskapet til fiberen mister vi også kontrollen på når, hvor og om det i det hele tatt bygges ut fiber. Hadde jeg vært grunneier og/eller utbygger ville dette bekymret meg.

Det er viktig å løfte blikket når vi skal gjøre irreversible beslutninger som påvirker vårt lokalsamfunn. Man kan grave seg ned i tallene, men dette er like mye en prinsipiell diskusjon. Det å eie et e-verk gir ingen risiko, kun fordeler. Naturlige spørsmål er derfor: Bør eierskapet til kritisk infrastruktur ligge på lokale hender? Er beredskapen til innbyggerne viktig? Er det viktig å ta vare på lokale arbeidsplasser?

Kommentarer til denne saken