Likevel gjøres det, det behøver vi ikke lure på heller ikke diskutere.

Det vi bør diskutere, er hva dette skyldes og hva vi kan gjøre!

Kampen for likelønn startet for lenge siden. Den er en utholdenhetskamp som fortjener oppmerksomhet, opptrapping og intensivering.

Likelønn er i dag lovfestet!

Samtidig er tallenes tale er klare, fremdeles er det slik at kvinner i gjennomsnitt tjener 87,6 % av menns lønn. Ser vi på tallene for grupper med universitets- og høyskoleutdanning opptil 4 år, der lønnsforskjellene er størst, tjener kvinner i gjennomsnitt kun 80 % av det menn tjener.

LOs Tariffpolitisk uttalelse påpeker at de store lønnsforskjellene halvveis skyldes et kjønnsdelt arbeidsliv.

Utover det finnes ingen forklaringer på lønnsforskjellene, enn at kvinner er kvinner og menn er menn.

Her i Norge har vi et veldig kjønnsdelt arbeidsmarked. Menn og kvinner arbeider ofte i ulike næringer, yrker og stillinger. Lønnsuttellingen er særlig lav i yrker med mange kvinner.

Kvinner er også, i større grad enn menn, ansatt i deltidsstillinger. Vi finner en stigende grad av deltidsansatte i varehandelen og helse og sosial sektoren.

I 2018 arbeidet 25 prosent av alle sysselsatte deltid. Blant kvinner var andelen 37 prosent. Dette utgjør en samfunnsutfordring som det er viktig å løse.

Høyere lønn, en lønn og leve, av bedre pensjon. Forutsigbar hverdag slipper å jakte vakter, dette gjelder både helsesektoren og varehandelen. Tilgang til boliglån, det er vanskelig å få lån om du ikke jobber fulltid.

Vi ser at enkelte yrker med mange kvinner gir lav uttelling for kompetanse. Dette gjelder både offentlig og privat sektor.

Mange vil nok si at et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked vil gi mer likelønn, men mer likelønn vil også føre til mindre kjønnsdelt arbeidsmarkedet.

Kvinnedominerte yrker verdsettes lavere enn typisk mannsdominerte yrker. Hvorfor skal det være dårligere betalt å bygge folk og samfunn enn å bygge veier og bruer? Det er på tide å gjøre noe med verdsettingsdiskrimineringen!

Lik lønn for arbeid av lik verdi!