Når de fem eksterne styremedlemmene, med unntak av nestleder, på ulike måter har signalisert (ref. forrige ukes Lp ) at de kan stille sine plasser til disposisjon, er det for at det sittende styret ikke skulle være til hinder for gjennomføringen av en viktig endring styret selv har foreslått, dersom kommunestyret skulle beslutte å følge vårt råd. Det er kommunestyret som har valgt oss og det er det som tar beslutningen om den foreslåtte endringen skal gjennomføres og ev. hvordan.

Den 5. oktober i 2020 vedtok styret følgende:

«Styret ber kommunestyret endre KKE - styrets sammensetning slik at den sikres eiendomsfaglig og eiendomsøkonomisk kompetanse som nedfelt i vedtektenes §5. Styreleder bør har god og dokumentert erfaring fra eiendomsbransjen, både fra byggutvikling og forvaltning. Styret bør ikke ha aktive politikere, men ellers ha bred kompetanse knyttet opp mot KKEs formål.

Styret bør reduseres til 5 personer, hvorav 2 fra de ansatte. Det vil kreve en vedtektsendring».

Oppnevnelsen av styremedlemmer har tidligere skjedd som en del av en politisk kabal, hvor hensynet til KKEs vedtekter kunne vært bedre ivaretatt. Det nåværende styret har, til tross for sin politiske oppnevning, fungert som et fagstyre, som styreflertallet (6-1) mener er det KKE både fortjener og trenger. KKE forvalter store kommunale verdier. Vi ønsket derfor å rette søkelyset på hva som står i vedtektene og dersom kommunestyret, våre eiere, ønsket å få dette inn i vedtaks form, ønsket ikke det nåværende styret å stå i veien for endringen. Derfor «å stille våre plasser til disposisjon» for nye styreutnevnelser. At behandlingen i kommunestyret skjedde først den 10. februar, skyldtes at rådmannen ønsket å behandle styrets innspill sammen med den årlige eierskapsmeldingen, noe styret var enig i.

Styret er fornøyd med kommunestyrets vedtak sist onsdag. Nå blir det opprettet en valgkomite, som vi tar for gitt vil legge KKEs formål og vedtekter til grunn for sine forslag. I tillegg ble det vedtatt at styreleder og nestleder ikke skal velges blant faste medlemmer i UKO, UMU, UHO, formannskap og kommunestyret. Det skal mao. ikke lenger være aktive politikere som skal fronte foretaket verken innad eller utad. Endringen vil forhåpentligvis skje fra første ordinære generalforsamling nå til sommeren.

Det er absolutt ingen oppløsningstendenser i KKE-styret.