Kommunene er avgjørende i klimakampen. Vi må kutte utslippene, samtidig som vi sikrer verdiskapning og flere arbeidsplasser lokalt.

Også denne sommeren har vi kjent klimaendringene på kroppen, med rekordhøye temperaturer, flom og jordras. Ekstremværet «Hans» har rammet familier og lokalsamfunn. Det er alarmerende, og det haster med en mer kraftfull klimapolitikk lokalt og nasjonalt.

Solberg-regjeringen la fram Norges første forpliktende klimaplan som viser tonn for tonn hvordan vi skal kutte utslipp i årene framover i alle sektorer. Vi vil stille klimakrav, satse på teknologi og gjøre det lønnsomt å velge grønt. I tillegg har Høyre nasjonalt foreslått en storstilt satsing på å kutte utslipp fra tungtransporten, etablere ladeinfrastruktur for tungtransport langs riksveiene, stille klimakrav til nye bygg og få en mer sirkulær økonomi der mer av det vi kaster brukes på nytt.

Men skal vi nå klimamålene, er vi avhengig av at kommuner og fylker i årene framover skjerper klimapolitikken og gjennomfører flere klimatiltak. Vi er opptatt av å få folk, næringsliv og kommuner med oss, ikke mot oss, i en storstilt grønn omstilling. Da kan vi ikke bare bruke pisk. Vi må også inspirere, motivere og støtte oppunder lokale klimatiltak.

Høyre har derfor lansert en omfattende Klimameny med over 100 forslag til klimatiltak som kommuner og fylker kan gjennomføre. Kommunene bør lage sin egen forpliktende klimaplan og klimabudsjett. De bør etablere mer solenergi på bygg og grå areal, energieffektivisere egne bygg, sette av areal til ladeinfrastruktur, stille klimakrav til nye kommunale bygg, satse på bedre kollektivtransport, være positiv til mer fornybar energi og skjerpe kravene til gjenvinning av plast og matavfall. Det er kommunene som forvalter 83 % av Norges areal, og det er viktig med god arealplanlegging og at man hindrer unødvendig nedbygging av verdifull natur.

Alle kommuner kan ikke gjennomføre alle tiltak. Men alle kan gjøre noe, og alle kan gjøre mer.

Klimamålene kan ikke nås dersom det oppstår større ulikhet, økt fattigdom og stor folkelig motstand. Derfor må vi ha en effektiv klimapolitikk som gjør det mulig for folk og næringslivet å omstille seg, kutte utslipp, utvikle ny teknologi og skape nye arbeidsplasser.

Høyre skal gjennomføre klimatiltak som monner, ikke symbolpolitikk.