Avgående kommunestyre går nå massivt ut i media sammen med administrasjonen for å annonsere muligheter for å bygge et flerbrukshus i Rødberg sentrum.

Det er nå mange løse baller som ikke er konsekvensutredet. Her har politikerne startet i totalt feil ende og driver en uansvarlig politikk og bruker administrasjonen for å fremme ideer uten realitetsbehandling av hvilke alternativer som er fornuftig og økonomisk forsvarlig å gå videre med.

Administrasjonen sier det selv på gjennomgangen i kommunestyret at de har valgt å plukke fra øverste hylle etter ønsker fra politikerne og stiller høye krav for hvor mye de kan få inn i flerbrukshuset uten en god økonomisk oversikt på kostnader.

Det kommer opp igjennom nylig informasjon at el-verksbygg ikke er det eneste som må kjøpes opp og rives for å realisere flerbrukshuset, men også nystartet klesbutikk med leiligheter og Kioskgården er også nevnt.

Frp har i tidligere innlegg uttalt seg om flerbrukshus, legekontor, legevakt og har ønsket å åpne for å se på utbyggingsalternativer i forbindelse med Rødberghallen/Bergtun.

Frp Nore og Uvdal har gått dypere inn i muligheten og registrerer at det er en positiv utvikling av vårt forslag og støtte opp rundt dette som alternativ.

Ved dette alternativet er det også tilgang til å få gode midler fra statlig hold for utbygging. Ved dette alternativet vil det legges til rette for en etterlengtet turtilkomst for brukerne og besøkende til Bergtun ved å etablere heis fra område nede ved Rødberghallen og opp til Bergtun i nytt bygg.

Nytt behovsrettet svømmebasseng for brukergruppene vil ta betydelig mindre plass enn det som ligger inne i dagens alternativ i Rødberg sentrum.

Behandlingsbasseng, fysioterapeut, garderober og lagerbygg i underetasje rett inn for idrettsbane og så videre. Flere byggetrinn vil gi kommunen en mer dynamisk økonomi for kommende investeringer i en rullerende tiårsplan for investeringer.

Vi vil med dette alternativ kunne dra nytte av god kompetanse innen legevakt sammen med personalet på Bergtun og vi vil styrke arbeidsplassene rundt legevakt og pleie / omsorg. Vi får frigjort plass på Bergtun ved ny behandlingsavdeling tett ved Bergtun, nytt svømmebasseng i tilknytning til eksisterende skole, etterlengtet nytt kjøkken for Bergtun som kombineres med kantine for skole og beboere.

Her vil det også gi plass for nye lokaler for psykisk helse og frigjøre det gamle kommunale bygget i tannlegeveien «Bråflåttunet» dagtilbud for Rus/Psykisk helse». Det er i dag bygd ferdig varmeanlegg for Bergtun med tilførsel helt ned til rødberghallen. Dette er ikke tatt i bruk.

Dette er billig energi som skal brukes i nytt bygg og vil være energibesparende for kommunens strømforbruk i fremtiden.

Frp mener vi må være varsomme med å plassere et så stort bygg som flerbrukshus i sentrum av Rødberg. Dette vil ødelegge mulighetene for fremtidig utvikling av sentrum og for fremtidige generasjoner.

Sentrum bør være forbeholdt butikker og næring som normalt må få sin plass i et sentrumsområde. Det aller viktigste for en så stor innvestering som et flerbrukshus vil være er å kunne ha full kontroll på økonomien i kommunen, så ikke skattepengene til innbyggerne blir satt på spill og kommuneøkonomien blir dårlig igjen.

Ved å kunne legge opp til flere byggetrinn så sikres en dynamisk økonomi som også vil gi rom for andre investeringer som Vann og avløp øvre Uvdal, vedlikehold av kommunale bygg, etterslep på vegvedlikehold, en plan for en verdig eldreomsorg.

Dette er noen av kostnadene som må prioriteres i kommende periode.