Det var en lang og intens prosess som førte til at Efteløt menighetshus ble ferdig i 1983. Det ble et samarbeid mellom kommunen og menigheten, for kommunen ble pålagt å ordne med toaletter, rom til kirketjener og lagerrom. Det gamle uthuset hadde bare utedo. I juni 1982 ble det med knappest mulig margin vedtatt i bystyret å gå inn for dette samarbeidet, der kommunen betaler kr 515 000 for sin del og menigheten finansierer sin del. Dessuten ble det gitt tilsagn om et lån over 20 år på kr 600 000. Alle tillatelser var skaffet på forhånd, så med en gang dette var klart, ble arbeidet satt i gang. Og allerede mai neste år kunne biskop Andersen innvie huset. Mange gaver og stor dugnadsinnsats gjorde dette mulig. Nesten halve bygda var med, og det sveiset bygd og menighet godt sammen. Huset har vært mye brukt både av menighet, foreninger og til private sammenkomster.

12 år senere ble det vedtatt å flytte kirkekontoret fra prestegården til kjelleren i menighetshuset. Det ble igjen behov for stor dugnadsinnsats.

Nå inviteres det til feiring på menighetshuset rett etter gudstjenesten på søndag. Alle er hjertelig velkomne, og særlig de som har deltatt på dugnad. Det var vært stor innsats gjennom alle disse årene med å holde huset i så god stand. På festen blir vår ny sogneprest, Monica Østeig, og den nye kirkevergen, Bodil Haukaråsen, presentert. Dessuten deltar Kor.Int med sang.