Gå til sidens hovedinnhold

Elverksaken sett fra ordførerens kontor

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har blitt sagt og skrevet mye om elverkssaken den siste tiden, og undertegnede har i stort mon blitt tillagt meninger og holdninger vi ikke har. Her følger derfor en oppsummering.

 1. Verken rådmann eller ordfører har noen gang på noe tidspunkt vært imot fusjon med Rollag. Tvert imot, på generalforsamlingen i 2019 var Oddvar en av pådriverne for å få til en fusjon.
 2. Verken rådmann eller ordfører har noen gang på noe tidspunkt gått inn for fusjon med Ringerikskraft

Det vi er imot er fusjon FE/RE etter avtalen som ble presentert på generalforsamlingen i februar.

Det er fordi:

 • Det er sterke indikasjoner på at eierbrøken er så gal at det overføres verdier i størrelsesorden 20 mill fra aksjonærene i Flesberg til aksjonærene i Rollag
 • Feil eierbrøk gir redusert utbytte for Flesbergs aksjonærer i all framtid

o også ved en meget sannsynlig videre fusjon

o nåverdien av et årlig beløp på feks 500 000 i all framtid, tilsvarer med 3% rente 15 mill

 • Den har en selskapsstruktur som

o fratar aksjonærene det meste av kontrollen med selskapet

o fratar kommunestyrene i de to kommunene all innflytelse til tross for at de har aksjemajoriteten

o sedimenterer og videreutvikler bygdemotsetninger ved at de to aksjonærgruppene blir plassert i to adskilte båser

o gir et lite antall privatpersoner mer eller mindre full kontroll over selskapet

o gir et enda mindre antall personer vetorett i saker som krever kvalifisert flertall

 • Den forutsetter et betydelig tap av arbeidsplasser.

o Rasjonaliseringsgevinsten som omtalt i planene forutsetter reduserte personalkostnader tilsvarende minst fire arbeidsplasser

o Redusert nettleie som lovet, forutsetter reduserte personalkostnader tilsvarende 6 – 7 arbeidsplasser

o At man allerede har fjernet en arbeidsplass på Lampeland omtales som positivt, og «på god vei»!

 • Avtalen inneholder ingen ting konkret om satsningsområder og utvikling av verdier og arbeidsplasser.

Prosessen har i tillegg vært mindre pen, preget av hemmelighold, usannheter, halvsannheter, tåkelegging og «regnefeil».

Dette er bakgrunnen for at vi, og et samlet formannskap, ønsker å stoppe opp og åpne opp for fullt innsyn i dokumentasjonen for Rollagavtalen, og å legge til rette for at andre aktører kan gi tilbud om fusjon. Dette koster ikke ei krone, fordi det naturligvis er tilbyderne som må ta kostnadene med å utarbeide sitt tilbud. Når tilbudene ligger på bordet har vi fasiten på selskapets markedsverdi, og hvis Rollag gjør det samme, har vi fasiten på den korrekte eierbrøken. Ingen ting å diskutere og ingen ting å bruke konsulenter på. På dette grunnlag kan en så få en opplyst og kunnskapsbasert diskusjon om hva som er den beste totalløsningen for Flesberg elverk:

 • Fortsette aleine
 • Fusjonere med Rollag
 • Eller fusjonere med andre som er interessert, for eksempel Ringerikskraft, Midtnett, Øvre Eiker eller Glitre.

Så til det prinsipielle:

Det hevdes at fusjon med for eksempel Ringerikskraft er sentralisering, mens fusjon med Rollag altså ikke er det. Det er vanskelig å se den prinsipielle forskjellen på den ene eller andre fusjonen. Unntatt Glitre (som kommunen allerede er medeier i via Vardar) er de alle relativt små selskaper, alle er hovedsakelig kommunalt eide og alle ligger i Buskerud og er således for naboer å regne. Om det fusjoneres med Rollag eller en av de andre som er nevnt, blir det uansett å regne som et hvilket som helst interkommunalt samarbeid om å levere en tjeneste som vi uten kommunesammenslåing kanskje ikke er i stand til å levere aleine på fullgodt vis.

Når det gjelder den formidable pengebruken på konsulenter, er den initiert av styrene i de to selskapene selv. Det ble startet i feil ende av prosessen ved at RE satte som betingelse for fusjonsforhandlinger at de skulle ha negativt flertall, dvs en eierbrøk på 33,4/66,6. Deretter ble en konsulent satt til å sette opp et regnestykke som rettferdiggjør den forutbestemte eierbrøken. Siden har det som kjent ballet på seg.

Med den strategiske beliggenheten Flesberg i denne sammenheng har, ville det naturlige vært å starte med å innhente tilbud fra de omkringliggende elverka. Det forrige styret var også godt i gang med dette, noe som ikke ville kostet ei krone. Men etter en rekke utskiftinger i styret ble altså alle andre tilbydere avskåret før noe endelige tilbud forelå.

Den ovenfor nevnte «mindre pene» prosessen toppet seg ved utsending av saksliste til generalforsamling, for plutselig dukker opp ei «oppdatert» saksliste med en ny sak 10.: «Oppfyllelse av selskapsmessig skille…..». Måten de vil oppfylle NVEs krav om selskapsmessig skille, er å omgjøre Elverket til et morselskap og skille ut nettvirksomheten og markedsvirksomheten til to datterselskaper. Det er dette som er konsernmodellen.

Det er riktig at ved å opprette konsernmodellen oppfylles NVEs krav. Men styret har stadig hevdet at dette er den eneste måten. Det er ikke riktig. Den enkleste måten er å etablere to selvstendige selskap. Dette gjøres ved å skille ut markedsvirksomheten i eget selskap og beholde elverket som et reint nettselskap.

Forskjellen på disse to selskapsstrukturene ligger i maktforholdene:

 • I to selvstendige selskap er det aksjonærene som utgjør generalforsamlingen og avgjør viktige ting som fusjoner.
 • I konsernmodellen er aksjonærene generalforsamling i morselskapet, men ikke i datterselskapene. Og det er datterselskapene i Flesberg som skal fusjonere med datterselskapene i Rollag. Altså er det ikke lenger aksjonærene som avgjør fusjoner. Men de personene som sitter i datterselskapenes generalforsamlinger – trolig de samme personene som nå utgjør elverksstyret.

Dette vil si at dersom en stemmer «ja» på nytt pkt 10 i sakslista, stemmer en samtidig ja til fusjon med Rollag elverk, og det på de betingelsene som styret presenterte på generalforsamlingen i februar!

Dette er så vidt spesielt at en neppe kan regne med at den gjengse aksjonær har forstått det. Særlig siden det ikke følger med noen forklaring på pkt 10. Når en så kommer for å forhåndsstemme, får en ikke annen forklaring enn at det selskapelige skillet må innføres innen årsskiftet og at det derfor haster med å komme i gang. Fort gjort da for en aksjonær å stemme for noe de er imot!

Spesielt er det også at det ikke opplyses om at ved å etablere konsernmodellen på denne måten, kan et skattekrav utløses. Et skattekrav av svært store dimensjoner.

At det haster med å komme i gang med det selskapsmessige skillet er heller ikke riktig. Pga pandemien har NVE åpnet for utsettelse med iverksettingen, men det kreves at det sendes en søknad.

Summen av direkte usannheter, halvsannheter, «regnefeil» og tåkelegging av fakta, er nå så stor at det er meget forståelig at styret ber om ansvarsfrihet.

Kommunens forslag om å gi alle aksjonærer innsyn i dokumentasjonen som er lagt til grunn for avtalen med Rollag, og gi andre aktører muligheten for å komme med sine løsninger slik at en får synliggjort selskapets reelle markedsverdi og alternative måter å utvikle verdier og arbeidsplasser på, er likevel et langt mer konstruktivt grep. For bygdas del bør dette forslaget få flertall.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.