Iflg. aksjonærbrevet av 9. april 2021, har endelig elverksstyret oppdaget at Stortinget i februar måned 2021, opphevet kravet til det funksjonelt skille for elverk med færre kunder enn 10 000 nettkunder. Her vil jeg presisere. Det selskapsmessige skille skal fortsatt gjelde fra 1. januar 2021. Hensikten med dette er at nettvirksomheten som er en monopolvirksomhet som skal skilles fra konkurranseutsatt virksomhet. Dette vil redusere risikoen for kryssubsidiering og forhindre at nettselskapene gir særlige fordeler til enkeltaktører. Enklere å kontrollere for Reguleringsmyndigheten. Kort sagt. Det er kun utgifter og inntekter vedr. strømnettet som skal bokføres i dette selskapets regnskap.

Ut ifra at kravet til funksjonelt skille er opphevet for små selskaper, kan vi få en enklere administrasjon, og utgiftene i selskapene kan reduseres betydelig.

En fusjon mellom FE og RE vil gi en betydelig besparelse i utgiftene. Nå er det blitt lov til å drive med felles daglig leder, felles nettsjef, felles styre osv. Med hovedkontor på Lampeland, kan en også dele på utgiftene til alle andre administrative oppgaver, som kontorhold osv. Bare på lønn og sosiale utgifter, kan en spare ca. 3 millioner kroner i året. Så her kan en fort komme opp i en total besparelse på 5 millioner kroner i året. Om en tar seg bryet med å titte i regnskapene til FE og RE, og bli ferdig med de høye utgiftene til unødvendige konsulentbistand og advokater, vil overraskelsen bli stor. Dette er to elverk med solid økonomi, drevet etter god forretningsskikk. Regnskapene til RE viser at de har drevet meget godt de senere år. Så påstanden om at denne fusjonen ikke kan bestå over lengre tid, faller på sin egen urimelighet.

Regnskapstallene, de tørre tall, taler for seg selv. Snart foreligger også regnskapene med årsberetningene for 2020, og dette skal bli spennende lesning.

I mitt langvarig yrkesliv, har jeg ennå ikke møtt personer som er født med kompetanse eller spisskompetanse. Dette er noe arbeidstakere får gjennom utdanning og et langt yrkesliv. Er arbeidsgiver og den daglige ledelsen i firmaer interessert i flinke oppdaterte arbeidstakere, blir de gitt muligheten til å delta på seminarer og andre opplæringstiltak innen sin bransje. Leste akkurat om et elverk som har tatt i bruk Drone til overvåking av strømnett. Opplæring må gis.

Mange unge, uten arbeid, er også interessert i lærlingeplasser, og NAV gir lønnstilskudd til bedrifter som oppretter slike plasser og lærer opp ungdommen.

Men en ting Elverkstyret ikke har fått med seg i brevet, er utjevningstilskuddet som ble bevilget av Stortinget over årets (2021) statsbudsjett. Men da får vi vel et nytt aksjonærbrev, avlatsbrev om dette, og hva dette tilskuddet skal brukes til.

Videre observerer jeg at i aksjonærbrevet side 1, siste avsnitt, er det noen som liker å slenge med leppa, for følgende står: «Forutsatt at nettet i Rollag Elektrisitetsverk ikke inneholder ukjente svakheter». Tja, har man undersøkt om Midtkrafts nett inneholder ukjente svakheter?

Til slutt. Iblant bruser mitt vestlandsblod, og den humoristiske sansen tar overhånd. I dette korona-året med mange restriksjoner, har vi gått glipp av Høgheim og Solvolls utmerkede revy, men vi har fått god underholdning allikevel. «Dansen rundt GULLKALVEN – Elverket». Her har et titalls personer jobbet hardt med merkelige påfunn, og kreativiteten har blomstret.