For de fleste er det kommunevalget som står i fokus, og det er ingen tvil om at det å få til et reelt grønt skifte i kommunene har enormt mye å si for de som er opptatt av å sikre et mer klimasmart og bærekraftig samfunn, og dermed velferd og trygghet for årene fremover.

Til sammenligning fremstår fylkeskommunen som mer diffus for mange. Nå slås Buskerud, Akershus og Østfold sammen til Viken, Norges mest folkerike fylkeskommune, som strekker seg fra Halden til midt på Hardangervidda. MDG har stemt mot dette. Med Oslo som en øy i midten er det vanskelig å se at Viken bidrar til forenkling når det gjelder arbeids-og boligregioner, samferdselsflyt eller annet som trenger samordning. Dette er likevel det Stortingsflertallet har vedtatt, og fylkeskommunen har større myndighet over mye i denne regionen enn mange er klar over. Vi i Miljøpartiet De Grønne arbeider derfor for at apparatet fylkeskommunen representerer skal bli en motor for det grønne skiftet, og ikke bare for en fortsettelse av dagens retning, som forsterker natur- og klimakrisen.

For å lykkes med det trenger vi flest mulig representanter på fylkestinget, og vi er klare for å gå inn i det kommende fylkesrådet, om velgerne og forhandlingene etter valget gjør det mulig. Som representant for MDG i fylkestinget Akershus og i fellesnemda for Viken ser jeg både begrensningene og mulighetene i dagens system, og håper dere vil stemme grønt for fremtidshåp og barna våre, og gi oss det mandatet vi trenger for å skape et skifte i en samfunnsretning som på mange måter sager over grenen vi sitter på. Det er lett å miste motet når vi ser at naturødeleggelser og klimaendringer skjer raskere enn de fleste har tross. Vi mener likevel at det fortsatt er mulig å få til en endring til noe bedre.

Vi ser at MDG i Oslo er offensive og klarer å dra byen i en mer klimavennlig og bærekraftig retning enn noen trodde var mulig for få år siden. Nå er riktignok Viken og Oslo forskjellig, så det er en rekke tiltak som ikke er like naturlig hos oss som i Oslo. Å ha et godt samarbeid med Oslo er likevel verdifullt, og en situasjon med MDG i styrende posisjoner i begge fylker gir håp om at vi skal kunne utrette mye og få til det skiftet innbyggerne er avhengige av for å sikre trygghet og velferd.

Vi vil kjempe for å skape et lavutslippssamfunn som er godt å leve i, og sørge for at fylkeskommunen blir en god partner for kommunene og andre aktører, slik at vi sammen kan skape regionale planer og ulike tiltak hvor vi trekker sammen. Vi må sørge for at «bærekraft» ikke bare er et honnørord, men at vi klarer å fylle det med innhold. Vi kan ikke fortsette å leve på en måte som forutsetter at vi har over tre jordkloder. Da stjeler vi fra våre egne barn, og ødelegger samfunnet og livsgrunnlaget bit for bit.

Vi i Viken kan gå foran når det gjelder å være klimasmart, men også å skape bedre beredskap knyttet til klimatilpasning, matproduksjon og hvordan vi bor og lever. Klimaendringene påvirker oss direkte med tørke og flom, og det kan oppstå matkriser både her og som en del av internasjonale kriser. Vi må gjøre det enklere og billigere å reise kollektivt og ta miljøvennlige valg. Vi må slå ring om de gode tjenestene fylkeskommunen sørger for enten vi snakker samferdsel, tannhelse, videregående skoler, kultur, idrett eller andre felt, men forsterke samfunnsutviklerrollen slik at vi bruker de musklene fylkeskommunen faktisk har til å ta vare på det som faktisk betyr noe for oss, nemlig lokalsamfunnene og muligheten til å leve gode liv også i fremtiden.