Det er utfordringer vi samlet står overfor i Kongsberg som det har vist seg vanskelig å løse. Blant annet ingen av FNs bærekraftmål vil være oppfylt innen «fristen» 2030, med mindre innsatsen skjerpes betydelig.

De beskjedne klimamålene på 40 % reduksjon av klimagasser innen 2030, klarer vi heller ikke uten en mye større politisk vilje som vi ikke ser antydningen av i dag. Kun – 2,2 % endring i 2020 var det i Kongsberg. (ref. miljødirektoratet.)

Det er dessverre ikke mulig med dagens dominerende system, politikere og befolkning som ikke vil ta innover seg at en bærekraftig samfunnsutvikling krever utvikling og testing av helt nye virkemidler.

Vi i MDG stiller kritiske spørsmål til etablerte sannheter som åpner for fremtidsrettede løsninger.

I NOU 2020:15 «Det handler om Norge – Bærekraft i hele landet» så er det interessant at det blir uttalt at det ikke nødvendigvis er snakk om økte ressurser, men om dialogbasert samarbeid. NOU-en slår fast at: «Det er det gode samfunnet som settes som målet for utviklingen, ikke vekst i seg selv.»

Selv om klima- og naturkrisen er global, må løsningene være forankret i lokale tiltak. Det vil si at en global reduksjon av forbruket av ressurser, og lavere utslipp av forurensende stoffer til jord, vann og luft, krever koordinerte endringer på lokalt og regionalt nivå.

Da må vi se helheten i hvordan og hva vi vedtar i arealplaner og byutvikling. En handelspolitikk som er basert på lokale ressurser rettet mot lokale behov er den mest rasjonelle formen for økonomi. MDG vil støtte et næringsliv som vil gå fra konkurranse til samarbeid, fra egosentrisk nyttemaksimering til sjenerøsitet, og fra materiell velstand til livskvalitet.

Vi er alle gjensidig avhengige av hverandre og vi alle blir påvirket av andre, samtidig som den enkelte aktør påvirker helheten. Det er slik at relasjonene mellom aktørene er påvirket av etiske verdier og normer. Det kreves dermed endringer på flere plan for å nå målsettingene om bærekraftig utvikling.

Det er nødvendig med et helhetlig perspektiv på økonomisk virksomhet, med bedrifter som inngår i integrerte nettverk, og markeder preget av samarbeid og medansvar.

Vi må sette søkelys på mer på kvalitative verdier, økonomien skal tjene menneskene, det er ikke menneskene som skal tjene økonomien; og utvikling handler om mennesker og ikke fysiske objekter.

Vekst er ikke det samme som utvikling, og utvikling forutsetter ikke vekst. Alle former for økonomi forutsetter livskraftige økosystemer, og siden økonomien eksisterer innenfor biosfæren, som er et endelig system, er (eksponentiell) vekst umulig.

La oss samle oss om en bærekraftig samfunnsutvikling og få til et dialogbaserte samarbeid for Kongsberg ved å handle nå, det er mulig!