Vi har ventet altfor lenge på en bru mellom Skavanger og Hellebekk/Raumyr.

Brua er viktig for folkehelsen i byen. Område langs Lågen er et kjært friluftsområde for mange av innbyggerne her i byen. Brua vil gjøre at vi kan utnytte dette enda bedre.
Kongsberg er en liten by med spredt bosetting. Vi må gjøre hva vi kan for å binde byen og innbyggerne sammen. Uten bruer er byen delt. En ny bru vil gi bedre tilgang til kollektivtilbudet. Og det trenger vi her i byen!

For eksempel vil beboerne på vestsiden kunne nå Kongsberg Knutepunkt på en mye enklere og raskere måte. Det å satse på en ny gang- og sykkelbru vil være ensbetydende med å satse på gang- og sykkeltrafikk. Kongsberg kommune har allerede vist seg å være seriøse innen gang- og sykkelsatsingen, og en ny bru vil kunne løfte satsingen til enda et nivå.

Det vil også kunne virke inn positivt på et klimaregnskap.

Brua vil også kunne åpne for mulighet til å justere skolegrensene etter behov.
Brua vil gi oss tilgang til både aktivitetstilbudet og funksjonene på øst- og vestsiden, uavhengig av bosted. En gang- og sykkelbru vil også kunne tilrettelegge for nye, sosiale strukturer i byen.

En ny bruforbindelse vil dermed forbinde nye områder og gjøre øst- vestsiden mer tilgjengelig for hverandre.

Områdene har forskjellige fritidstilbud, rekreasjonsmulighet og offentlige institusjoner. På Skavanger er det for eksempel et stort spekter av ulike fritidsaktiviteter, hvor Kongsberghallen utgjør en viktig del av dette.
På Raumyrsiden er det mer urbant preg med flere skoler og barnehager. Totalt sett er det flere boliger på denne siden, og derfor også mindre tilgjengelige rekreasjonsmuligheter.

Brua vil kunne gi en vesentlig sosial effekt for de to bydelene og for Kongsbergs øvrige befolkning. Tenk om en ny bru kan være mer enn en forbindelse, tenk om en ny bru kan gavne flere enn de som bruker den, tenk om en ny bru kan skape positiv omtale og engasjement?

En ny bru dreier seg om mye mer enn å skape en bru som fungerer som noe mer enn forbindelse fra A til B. En bru kan også være, en utsiktspost over Lågen hvor fiskerne kan fiske og turister stiller seg opp og tar bilder.

En gang- og sykkelbru har store muligheter for å understreke og forsterke Kongsbergs identitet, både som teknologiby og sølvgruveby.

Hva om en ser i retning Drammen og legger til rette for en utvikling som baserer seg på opplevelsen av blå og grønne strukturer gjennom tilgang på elven og naturområdene rundt?
Hva om en ny gang- og sykkelbru i nord kan være første steg i en ny turistsatsing som baserer seg på opplevelsen av Kongsberg, fra det urbane sør til det frodige nord?