Før århundreskiftet vedtok norske myndigheter SATP- planer (Samordnet Areal- og Transportplan). Det var starten på en fortettingspolitikk, som skulle tjene miljøet og som utnyttes av utbyggere for alt det er verdt. Fortett med vett, sa noen. Fortett for profitt, ble vel resultatet. Siden dette er nasjonale føringer, ser vi det samme massive utbyggingsmønsteret over hele landet: Konformitet er vår tids mantra. Det er urbant og moderne, heter det. Kongsberg har en unik og stolt bygningshistorie som få andre, men SATP- konformiteten visker bort særpreget år for år.

På Nymoen er det nå Skolegatekvartalet som skal til pers! I Smedkroken (Kongens gate 2 og 4) planlegges Nova Park, som blir et sju etasjers leilighetskompleks med 80 leiligheter. Skanska sier de ønsker å skape et urbant og moderne prosjekt, som samtidig tar opp i seg grønne verdier. Arkitekter er Code Arkitektur, som også sto bak Krona. Vi leser at de har fokus på grønne omgivelser, og at komplekset vil bli en grønn oase i byen: De fleste balkongene får sin egen store integrerte plantekasse med plass til mye grønt. Det frodige utearealet vil bestå av gangveier omkranset av busker, stauder og trær. Det høres så trivelig ut. Men blir dette en grønn oase i sentrum eller er omtalen barepolitisk korrekt men populistisk svada? Prosjektet ligner mest på et insektshotell, lyder en kommentar i Lp (se bildet).

I fortsettelsen er at det er dette prosjektet (og Berjasenteret) som blir utgangspunktet og malen for videre fortetting og utvikling av Skolegatekvartalet, på bekostning av eksisterende bebyggelse. Og for all del - det er i tråd med ny reguleringsplan, slik et flertall i kommunestyret har vedtatt den.

Noen (antagelig mange) av oss savner og venter på at arkitekturopprøret også skal nå Kongsberg. Det er en sterkt voksende mediebevegelse med opprør mot fortettingens konformitet, et program «for en mer estetisk, menneskelig og tradisjonstro byutvikling,…, hus som respekterer stedet og passer til eksisterende hus i type og størrelse». Arkitekturopprøret ønsker ikke flere «bygg som i målestokk eller form vanvører husrekken, kvartalet eller strøket, tvunget igjennom av en arkitektonisk elite som med sin organisasjonsmakt undertrykker tradisjonell estetikk».

Utvikling og bevaring av særpreg lar seg utmerket godt kombinere. Det krever nytenkning og en mer positiv innstilling til å løse utfordringene. Der har Kongsberg en lang vei å gå.

Ved behandling av reguleringsplanen for Skolegatekvartalet i 2020 ønsket Kongsberglista å redusere volumet (høydene) på dette bygget i tråd med den tidligere vedtatte Sentrumsplanens bestemmelser, samt å bevare noe mer av eksisterende bebyggelse i kvartalet, men det ble nedstemt. Kommunestyret var for øvrig var opptatt av lekeplasser, variasjon i beplantning og farger. Kommunestyrets intensjon er åpenbart at her skal det etableres boliger for barnefamilier, som er sårt tiltrengt i sentrum. Sånn sett blir det spennende å følge realiseringen av prosjektet.