For det er nettopp «gode grunner» og «pedagogisk forsvarlighet» som er bærende i å kunne ta i bruk fjernundervisning jamfør forslag til ny opplæringslov. Pedagogisk forsvarlig er et begrep som allerede i gjeldende lovverk skal sikre at blant annet gruppestørrelser er pedagogisk forsvarlige. Men vi har etter mange år i fagforeningsarbeid og i virke som lærere ikke hørt om at det er læreren som blir spurt. For å sitere Frode Grytten: «Ein vakker dag skal me spørje lærarane også». Lærerne blir ikke spurt om sin vurdering.

Pedagogisk forsvarlighet er det som regel skoleeier som definerer. Forsvarlig innebærer heller ikke noe løfte om god kvalitet, det angir et minstekrav. Med dette bakteppet er det spesielt betenkelig at pedagogisk forsvarlig foreslås brukt for å definere behov for fjernundervisning i forslag til ny opplæringslov som nå ligger hos stortinget. I praksis vil dette kunne bety at dersom kommunen er «gode» til å begrunne hvorfor de velger fjernundervisning, trenger de ikke å frykte avvik fra statsforvalteren. Dette vil gi kommuner og fylker et stort handlingsrom, inkludert handlingsrommet til å spare penger når budsjettsituasjonen er trang. Fortjener ikke kommende generasjoner en tilstedeværende lærer med engasjement, varme og relasjon? Fortjener de ikke lærere som kan gripe deres umiddelbare reaksjoner og engasjement og bygge videre på dette for å skape indre motivasjon? Lærere som er medpassasjerer og veivisere på elevene sine premisser i deres utdanningsreise. Undervisning er ferskvare.

Med siste års utdanningspolitiske debatter, streiker og holdninger hos forhandlingsmotpart KS i minnet er vi skeptiske til at vi skal åpne for mer utstrakt bruk av fjernundervisning. Erfaringene i etterkant av Covid viser oss at fjernundervisning har en bakside. Parr-gruppen som ble nedsatt i 2021 viste til nedsatt psykisk helse, dårligere motivasjon, de eksisterende forskjellene i samfunnet ble forsterket. Fjernundervisning fungerer for de elevene som har sterkt støtteapperat og god egenmotivasjon. De fleste barn og unge er i større eller mindre perioder avhengig av tettere oppfølging for å oppnå sitt læringspotensiale. La oss som har utdannelsen få fortsette å være der, og følge norske elever videre i sin læringsreise, hver dag, tett på, og personlig.