Tall fra Konfliktrådet viser at Konfliktrådet i Sør-Øst mottok 950 saker i 2022. Dette er 300 flere saker enn i 2021 og tilsvarer en økning på nesten 60 prosent. Dette er en betydelig økning fra 2021.

Konfliktrådet i Sør-Øst behandler med dette flest saker i Norge, skriver de i en pressemelding.

– Vi har stor økning både av saker som overføres fra politiet og sivile saker fra befolkningen, sier Christian Tynning Bjørnø, Konfliktrådsleder i Sør-Øst.

Økning i straffesaker fra Buskerud

Om lag to tredjedeler av sakene som behandles i Konfliktrådet er straffesaker og henlagte saker fra politiet. Vold, tyveri, trusler, skadeverk og økonomisk kriminalitet er de hyppigste sakskategoriene.

I 2022 mottok Konfliktrådet 101 straffesaker fra politiet i Buskerud. Det er en økning på 50 % fra 2021.

– Vi ser mange positive effekter ved at parter møtes i Konfliktrådet i saker der det er begått straffbare forhold. Det å møtes ansikt til ansikt i trygge rammer bidrar ofte til at gjerningspersonen forstår konsekvensene av lovbruddet, samtidig som den fornærmede ivaretas og settes i stand til å komme seg videre, sier Bjørnø.

Dobling av familiekonflikter

Konfliktrådet i Sør-Øst har i 2022 behandlet 291 sivile saker. Dette er saker som er meldt til Konfliktrådet via en direkte part i en konflikt eller tredjepart.

Økonomiske konflikter, nabokonflikter og familiekonflikter utgjør 60 prosent av de sivile sakene.

I 2022 var det en dobling i antall familiekonflikter.

– I Konfliktrådet verdsetter vi dialogen, slik at partene i større grad får innsikt i hverandres handlinger, synspunkter og følelser. Vi erfarer at vår metode egner seg godt til å løse opp i familiekonflikter eller andre konflikter der mennesker har en spesiell relasjon til hverandre, forteller Bjørnø.

God kapasitet

Selv om Konfliktrådet i Sør-Øst i fjor opplevde en stor saksøkning understreker Bjørnø at de har kapasitet til enda flere saker. Konfliktrådet i Sør-Øst har i underkant av 70 meklere som er tilgjengelige for oppdrag i hele Sør-Øst, skriver de i pressemeldingen.

De melder om at de har god kapasitet og er klare til å behandle flere saker.

– Vi har kort saksbehandlingstid og det skal ikke ta lang tid fra en sak er meldt inn til vi begynner å jobbe med den. Vårt tilbud er gratis og alle kan melde inn saker til Konfliktrådet, avslutter Bjørnø.