Stortinget bevilget over årets statsbudsjett 20 millioner kroner i utjevningstilskudd til nettleien for kunder i grisgrendte strøk. Åtte nettselskaper har fått en andel av denne potten. På denne listen over selskapene som fikk bevilgning denne gangen, står Flesberg elverk. Bevilgningens størrelse kan bli opptil cirka to millioner kroner. I brev, datert 13. mars 2021 til aksjeeierne, finnes ikke noen opplysninger om ovennevnte tilskudd. Denne reduksjonen i nettleien, vedrører kun kundene tilhørende FE, og ingen andre. Ved salg av strømnettet til Midtkraft, slik styret anbefaler, blir ifølge departementet dette tilskuddet inndratt – borte.

Fra 1. januar 2021, fikk nettkundene i FE økt fastleddet i nettleien opp til kr 2.900,-. I 2020 var nevnte pris på kr 2.450,-. Med dette utjevningstilskuddet til reduksjon, er vi tilbake til 2020-prisen.

I brevet skriver styret: «For abonnentene er nettleien viktig». Dette er motsigende, når tilskuddet ikke nevnes med et eneste ord. Her må noen i styret virkelig ha sovet godt i timen.

En annen morsomhet som står i brevet, er det som står under «Aksjeverdi». Tilbyderne vil gi kontant oppgjør til de private aksjonærene som ønsker å innløse aksjene. Rollag betaler 0 kr. Iflg. alle dokumenter som finnes i denne saken, har det aldri vært snakk om at Rollag skal kjøpe ut aksjeeierne i FE. Klart og tydelig sier dokumentasjonen at det skal inngås en fusjon – bytteforhold. Dette er noe helt annet enn salg. Styrets brev synes å bygge på lite dokumentert fakta, men minner mer om amatør-/hastverksarbeid. Kart og terreng passer dårlig overens, men da endrer vi terrenget.

Nå er vel «katten sluppet ut av sekken». Meningen var at FE skal bli et heleid kommunalt aksjeselskap, slik som Sigdal og Modum er. Brevet sier: «Kommunens aksjer skal ikke innløses». Tydeligere kan det vel ikke sies. FE skal få to faste styremedlemmer i Midtkraft, med en eierandel på 20–25 %. Påvirkningen i det nye styret, kan vel sammenlignes med å sitte på gulvet og banke i bordet. Men noen er fornøyde med det.

Likeens vises det til utbetaling av utbytte i 2019. Midtkraft ville ha utbetalt cirka tre millioner kroner til Flesberg-aksjonærene. Etter salget dvs. kommunen ville få utbytte nesten alene. Godt for ei nesten tom kasse.

Igjen er det uteglemt å nevne, det som står i innkallingen til generalforsamlingen 24.06.2020 om utbytte til aksjonærene. Om fusjon med RE, var blitt vedtatt, garanterte FE og RE utbetaling av utbytte til sine aksjonærer med tre millioner kroner i året i fem år. Men her igjen blir terrenget endret etter kartet.

Brevet fra styret til aksjonærene, minner meg mye om metoden «splitt og hersk», en metode jeg trodde var utgått på dato. Og for at styret skulle være helt på den sikre siden, brukes påvirkningskraften også.

I Lp 24. februar 2021, står følgende: «Alle de ansatte er enige om at Midtkraft, er beste løsningen». Dette må overbevise de som tror på Rollag-alternativet.

Generalforsamlingen 24. juni 2020, ga styret et mandat. De skulle utrede flere alternativer, og komme med anbefalinger, ikke befalinger til generalforsamlingen slik de skriver: «Vi får en avgjørelse nå. Konklusjonen vår er tydelig».

Ordføreren i Flesberg hevder hele tiden at kommunen er den største aksjeeieren. Ja, hva så! Kommunen har kjøpt aksjer med skattepenger som flesbergingene allerede har betalt til kommunekassen. Historien til E-verket forteller også noe annet. Hva våre forfedre ytte for å få strøm til Flesberg etter krigen, er ikke beregnet i kroner og øre. I tillegg til gratis grunn, stolp og arbeid, grov de dypt i lommene for å kunne kjøpe en aksje eller to. Det var dugnad det. Kommunens andel i FE, blir vel liten i dette regnskapet. FE har i alle år betalt eiendomsskatt til kommunen – verker og bruk, god inntektskilde. Men det er lett/smertefritt å skjære breie reimer av andres rygg. Så vi selger FE på billigsalg.

Frekkhetens nådegaver kjenner ingen grenser, eller bruk av midler for å nå vare mål.

Til slutt en liten ettertanke. Respekt for hverandres ståsted, og da opprettholdes godt naboskap.

Så kan vi møtes på neste generalforsamling med en real avstemming uten – stemmeguide og uten agenda/smørbrødliste, for hvordan vi skal få oversikt over stemmeantallet og få «kuppet» generalforsamlingen denne gangen.