Flere leserinnlegg i Lp bekrefter at Flesberg Elverk ikke skal selges. Men dette stemmer dårlig med «Avtale mellom Aksjonærgruppen og Ringerikskraft AS", underskrevet 13. mai 2020. Gjennomføring av en prosess som gir Ringerikskraft grunnlag for å gi et bindende bud på 100 % av aksjene i Flesberg Elverk. Partene skal i forbindelse med det bindende budet, forhandle fram modeller for sammenslåing og oppgjør.

Å gi bud på noe, tilsier vel at en skal kjøpe noe.

Aksjelovens § 6-31.1 Fullmakt til å tegne selskapets firma. I utgangspunktet er det bare styret som helhet som har myndighet til å opptre utad på selskapets vegne. Styret kan gi fullmakt til navngitt person. Finnes slik fullmakt gitt til Aksjonærgruppen, eller har de bare tatt seg tilrette – i håp om eventuelt «god tro»?

Videre står det i avtalens punkt 2.1 «Dette arbeidet resulterte i en ekstraordinær generalforsamling i februar 2020, hvor alternativet sammenslåing med Rollag Elektrisitetsverk ble diskutert».

Her må noen ha sovet godt i timen. Protokollen fra ekstraordinær generalforsamling 10. februar 2020 for aksjonærer i FE viser: Sak 5. Tilpassing til krav om selskapsmessig skille, ble vedtatt. 205 stemte for forslaget, 36 stemte mot og 9 stemte blankt (250 totalt).

Sak 6. Godkjenning av avtalen om sammenslåing med Rollag Elektrisitetsverk AS. Styret fikk 189 stemmer for sitt forslag, og det ble 51 stemmer mot styrets forslag, 9 blanke stemmer.

Dette er vel ingen diskusjon.

Aksjelovens § 13.3.1 Styrene i de selskapene som skal fusjonere, skal utarbeide en felles fusjonsplan. Planen skal utarbeides etter reglene i §§ 13–6 til 13.8 og signeres av styrene. Generalforsamlingen godkjenner fusjonsplanen med flertall som for vedtektsendring – 2/3.

Det synes å være noe disharmoni i faktaopplysningene i avtalen som Aksjonærgruppen sendte aksjonærene i relasjon til det som protokollen fra generalforsamlingen 10. februar 2020 viser.

Aksjonærfellesskapet skal ha ros, for meget god strategi.