Styret i Flesberg Elektrisitetsverk AS (FE) vurderer ulike fusjonsløsninger. Styret har i to brev, datert 13. mars og 9. april 2021, informert aksjonærene. I begge brevene er det omtale av Numedal Fiber AS (NUFI) og fibervirksomheten i FE som inneholder faktiske feil. Jeg har som styreleder i NUFI informert styret i FE om dette. Dette innlegget skrives for at interessenter skal få korrigert informasjon og noen nyanseringer.

Jeg har ingen vurderinger av, og argumenterer ikke for noen av alternativene FE nå vurderer. Jeg ønsker kun å omtale forhold som berører NUFI og fibervirksomheten slik dette blir framstilt i de to brevene, og der det er behov for presiseringer og nyansering.

I aksjonærbrevet datert 9.4.21 under overskriften «Er fibervirksomheten verdsatt lavt?» omtales kontantstrømmen fra fiberutbyggingen feil med henvisning til bindingen til, og eierskapsfordelingen i NUFI. Styret skriver: «De fire elverkene i dalen eier NUFI med 25 % hver. Det betyr at av verdiøkningen av den delen av kontantstrømmene fra fiberutbyggingen som går til NUFI, får de fire elverka 25 % hver». Den siste setningen skaper et inntrykk av at alle 4 e-verkene får en lik andel av de inntekter NUFI har fra fiberkundene. Dette er feil. NUFI leier fiberkapasitet fra hvert av e-verkene. E-verkene får betalt i forhold til hvor mange kunder de til enhver tid har. Det e-verket som har flest aktive kunder får størst betaling i fiberleie fra NUFI. Eierandelen på 25 % for hver av de fire eierne er derfor ikke grunnlag for beregning av fiberleie. I årets budsjett i NUFI er fordelingen: Flesberg Elektrisitetsverk AS 34,8 %, Rollag Elektrisitetsverk AS 19,1 %, Numedal Energi AS 20,4 %, Uvdal Kraftforsyning SA 25,2 % og Øvre Eiker Fiber 0,5 % (dette selskapet er ikke eier av NUFI, kun utleier av fiber). Prismodellen tar hensyn til at fibereiers inntekter fra utleie av fiber til NUFI står i forhold til investeringer i fiberutbygging og antall aktive kunder på e-verkenes fiber. Prismodellen NUFI benytter søker å unngå at det bygges store verdier i selskapet, og at de verdier som skapes går direkte tilbake til fibereier i forhold til antall aktive kunder.

I samme avsnitt står det: «Flesberg har hatt vesentlig større utbygging av fiber enn 25 % av all fiberutbygging i dalen.» Dette er riktig. Og som følge av dette har FE også fått vesentlig mer i leieinntekter fra NUFI og offentlige tilskudd til fiberutbygging.

Ut fra ovenstående sitat skrives det: «Det betyr i praksis at av den videre fiberutbyggingen i Flesberg vil deler av verdiøkningen gå til naboene oppover i dalen.» Her skapes det en oppfatning av at det FE bygger, legges inn i NUFI, og at deler av verdiene deretter tilfaller de tre andre eierne via 25 % eierandel på hver av eierne. Dette er feil. Fiberen i FE bygges, eies og vedlikeholdes av FE. NUFI disponerer fiberkapasitet for å levere innhold til sluttkunder. Inntekter som skapes via NUFI går tilbake til FE ut fra prismodellen omtalt ovenfor. Denne er godkjent av generalforsamlingen i NUFI, og er derfor kjent for FE. Ut fra eiernes godkjenning av prismodellen, NUFIs informasjon til eierne og fortløpende utbetaling av fiberleie, er det svært overraskende at styret i FE velger å gi en helt annen informasjon til sine aksjonærer.

I samme avsnitt skriver styret: «I oppkjøpstilbudet fra Glitre sies det klart at dersom fiberkundene i FE kunne frigjøres fra NUFI, ville verdien av fibervirksomheten i FE stige med 10–15 mill.» En verdiøkning på kr 10 – 15 millioner må stå i forhold til investeringen og eventuelle endringer i rammebetingelser. Formuleringen kan forstås som at FE får en verdiforringelse av sin fibervirksomhet ved å selge fiberkapasiteten gjennom NUFI framfor gjennom en annen innholdsleverandør.

Jeg mener at eierskapet i NUFI har en motsatt effekt for FE. I Numedal er NUFI en paraplyorganisasjon for e-verkene, og knytter driften i fibernettene sammen til ett enkelt funksjonelt nett. I tillegg er NUFI aksjonær i selskapet ATB Nett AS. Selskapet har tilgang til fibernett fra Agder, Telemark, Buskerud (derav navnet ATB) og Sogn og Fjordane. ATB fungerer som en tilsvarende paraply for NUFI som NUFI er i Numedal. Via ATB sikrer NUFI stabile og sikre leveranser via flere linjer til og fra Oslo.

FE sitt fibernett og fiberkunder inngår i dette nettet, og er ingen isolert enhet som man kan «løfte» ut av denne sammenhengen og ved det oppnå økt verdi på fiberen. Sett fra NUFI vil rammebetingelsene bli endret slik at konsekvensen er at fibervirksomheten i FE vil bli mindre verdt uten NUFI. Nettverket i ATB og NUFI er en del av en mye større sammenheng enn fibernettet eid av FE. Denne store sammenhengen skaper synergier for fibernettet til FE, er en viktig bidragsyter til inntekter i NUFI og for de fire e-verkene som er fibereiere. I eiermøter har NUFI informert alle eierne om betydningen av å være en del av ATB-nettet. Ved å utelate denne informasjonen til aksjonærene ved verdivurderingen av fibernettet i FE, svekkes beslutningsgrunnlaget betydelig.

I aksjonærbrevet datert 13.3.21 under overskriften «Lokal verdiskaping» skriver styret: «Styrets vurdering er at utbygging av fiber gir så store positive virkninger for lokalsamfunnet at dette er et samfunnsansvar som elverket bør ta, selv om lønnsomheten i enkelte områder er låg.» Et ønske om å gi store og positive ringvirkninger for lokalsamfunnet har vært grunnlaget for fiberutbyggingen i Numedal og samarbeidet som de fire e-verkene har hatt gjennom etableringen og formålet med NUFI. Som omtalt ovenfor er nettet bygget for å gi rask og stabil fibertilknytning inn i, gjennom og ut av Numedal.

I aksjonærbrev datert 13.3.21 under overskriften «Lokale arbeidsplasser» skriver styret: «Midtkraft vil overføre et stort antall fiberkunder til NUFI. Det gir grunnlag for nye arbeidsplasser på Lampeland.» Det er positivt med et økt antall fiberkunder i NUFI, for fibereierne og for tilbudet til fiberkundene. Om en overføring av fiberkunder fra Midtkraft til NUFI gir grunnlag å øke antall ansatte på Lampeland, vil i min forståelse være i et svært begrenset omfang for NUFI. Dette skyldes at våre oppgaver forsøkes løst ved digitale løsninger og effektive arbeidsmåter for å sikre konkurransedyktige priser og økende antall kunder.

Jeg har forståelse for den krevende prosessen styret og aksjonærene er i, og ønsker lykke til i beslutningsprosessen og med å kvalitetssikre informasjonen i beslutningsgrunnlaget.