Det er to forskjellige typer fusjon som er aktuelt for Flesberg Elektrisitetsverk (FE).

Fusjon ved opptak:

Fusjon med en større aktør, er av typen «Fusjon ved opptak». Det betyr at FE overdrar samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser til et annet selskap mot at aksjeeierne i FE får vederlag i form av aksjer i det overtakende selskapet. Når aksjeposten en får, er mindre enn 10 %, har man ingen innflytelse i det overtakende selskapet.

FE vil bli et av mange datterselskaper i et konsern og 100 % eid av moderselskapet.

En slik fusjonstype kaller mange salg fordi konsekvensene er de samme. En mister lokalt eierskap og bestemmer ikke noe om videre utvikling av selskapet. Alt som får konsekvenser for ansatte, lærlinger, eiere, kunder og lokalsamfunn ellers, bestemmes andre steder. Forskjellen er at man får aksjer i stedet for penger i betaling.

Aksjonærgruppen inkl. Styrets leder i FE har undertegnet en intensjonsavtale med Ringerikskraft om en slik «salgsfusjon». På eiermøte nylig var styreleder opptatt av å være med på verdiøkning ved fusjon. Det forstår jeg lite av. FE har så liten størrelse i forhold til en stor aktør at det neppe vil ha merkbar innvirkning på aksjeverdien til den store aktøren.

Glitre og Ringerikskraft er aktuelle i en fusjon ved opptak.

Fusjon ved nystiftelse:

Fusjon med Rollag Elektrisitetsverk (RE) er en fusjon av type «Fusjon ved nystiftelse».

Det betyr at to eller flere selskaper ved fusjon går sammen til et nytt selskap og overfører oppgaver og verdier til det nye selskapet. Ved en slik fusjon beholder vi lokalt eierskap, og dermed kontroll på videre utvikling av selskapet. Vi beholder også samvirkemodellen for avstemminger og blant mye annet en unik vaktordning. Vi vil være trygge for at alle lokale interesser blir ivaretatt siden det vil være lokale personer i styre og stell.

Etter en fusjon mellom FE og RE av typen nystiftelse er det vanlig med en verdiøkning på 10 % til 30 %. Fusjonsavtalen med RE er meget god for begge parter.

Basert på estimert markedsverdi (Bokført verdi x 1,35) og 20 % økning gir dette en økning på 30 mKr. for verdiene FE og 14 mKr. for verdiene i RE i det nystiftede selskapet.

Om en ønsker en «salgsfusjon» med en større aktør vil det være lurt å ta med denne verdiøkningen først.

Det er dumt at noen fremdeles bruker planene fra januar 2019 til å påstå at det ble forhandlet bort 15 mKr i disfavør FE i fusjonsavtalen med RE. Dette er nå grundig tilbakevist ved flere anledninger.

Jeg mener fusjon med RE er klart beste alternativ for FE og lokalsamfunnet.