Det har i over et år vært hevdet at eierprosenten i fusjonsavtalen mellom FE og RE er skjevfordelt til fordel for RE. Det påstås at det ble forhandlet bort flere titalls millioner kroner i fusjonsavtalen. Påstandene kan ha sin opprinnelse i en vurdering skrevet av tidligere adm.dir. i FE. Påstandene ble først framsatt i kommunestyremøtet 28/1-2020. Det er nå klart at disse påstandene er feil. Det kan en si etter at ordfører og rådmann nå har forklart hvilket grunnlag det har vært for påstandene. Forklaringene fra dem ble gitt i kommunestyremøtet 25/3-2021.

Forklaringen 25/3 er: Ordfører hevder at nettkapitalen til FE på 83 mill. kr er nedskrevet med 26 % til 61 mill. kr og at nettkapitalen til RE på 31 mill. kr er oppskrevet med 11 % til 34 mill. kr i kontantstrømsanalysen. Derfor mener han det blir en stor skjevhet i eierforholdet. Han sammenligner bokført verdi for nettkapital i de to elverkene med nåverdi nett fra kontantstrømsanalyser utført i 2019. Ordfører har lovet å gi denne redegjørelsen skriftlig.

Feil 1: Kontantstrømsanalysen tar utgangspunkt i bokført verdi strømnett som var 75,8 mill. kr for FE i 2018. Det er ikke det samme som nettkapitalen på 83 mill. kr.

Feil 2: Nåverdi strømnett på 61 mill. kr er en beregnet verdi noen år fram i tid oppgitt i 2018-kroner. Beregninga er basert på effektiviteten i strømnettet og varierer med avkastningen. Hadde FE hatt høyere avkastning på strømnettet ville nåverdien blitt større. Nåverdien er ingen bokført verdi. Dette er en verdi du ikke finner i et regnskap. Denne verdien kan derfor ikke sammenlignes med bokført verdi nett eller en markedsverdi for nett.

Feil 3: Eierprosenten mellom FE og RE fikk man ved å ta hensyn til bokførte verdier for FE og RE i 2018. Det gir 68,6 % til FE og 31,4 % til RE. Dette finner man i fusjonsavtalen. Nåverdi strømnett for FE på 61 millioner kr og RE på 34 millioner kr er ikke grunnlaget for eierprosenten.

Feil 4: Ordfører regner bare med nettkapitalen. Strømsalg og fibervirksomhet er ikke tatt med i regnestykket. Når man fusjonerer to selskap må man regne med 100 % av verdiene til de to for å få en riktig sammenligning mellom dem.

Dette betyr at avgjørelser i kommunestyret om elverk-saken angående Rollag som alternativ er basert på feilinformasjon om hva fusjonsavtalen mellom RE og FE inneholder.

Det er nå på tide at styret i FE og kommunestyret med ordfører og rådmann i spissen innser dette og innrømmer at 68,6 % til FE og 31,4 % til RE ikke er en skjevfordeling til fordel RE. Da faller kritikken av Rollag som fusjonspartner sammen som et korthus.

Ser en på bokført verdi for FE for 2019 på 112,272 millioner kr, må man gange med 1,29 for å komme opp til markedsverdien på 144,900 millioner kr for FE. (som er budet) Ganger vi bokført verdi for RE med 1,29 får vi en markedsverdi for RE på 66,002 mill. kr. Dette gir eierprosent på 68,7 % til FE. Dette er faktiske og udiskutable tall. Hvordan kan man forsvare å påstå skjevfordeling ???