Årsaken til dette innlegget er et «informasjonsbrev» til aksjonærene fra styret i Flesberg e-verk (FE). Det er datert 13. mars og inneholder en rekke negative påstander om fusjon med Rollag e-verk (RE). Mange påstander er langt unna sannheten. Styret i FE ser ut til konsekvent å underslå alle fordeler som finnes ved å fusjonere med RE. Her er et forsøk på å få litt balanse i informasjonen.

RE gir mest lokalt styre og størst lokalt eierskap for oss i Flesberg. FE vil etter fusjonsavtalen eie 66,6 % i et nyetablert konsern. Det betyr at FE kan bestemme alt som ikke trenger 2/3 flertall. FE kan f.eks. bestemme størrelsen på utbyttet. I fusjonsavtalen bestemte man minst 3 mill. kr pr. år, i 5 år.

«Salgsfusjon» med Midtkraft (MK) gir 20-25% eierskap og 2 av 8 representanter i styret. Dvs.: Man kan ytre sine meninger, men man kan ikke bestemme noe. Utbyttet der er stipulert til 3 mill. pr. år.

Alternativet RE gir best verdi på aksjene i FE. Årsaken er lett å se. Fusjonen mellom RE og FE etablerer et nytt konsern. FE og RE er eiere alene og vil beholde hele verdiøkningen selv. Markedsverdien som, ifølge budene, i dag er 145 mill. kr vil raskt øke med ca. 20 % til ca. 175 mill. kr. Dvs.: 20.300,- kroner per aksje. Problemet for dem som ønsker å selge aksjer, er at en må finne kjøper selv.

Hvis en regner samme verdiøkning ved en fusjon med Midtkraft (MK) vil FE bare beholde 20-25% av verdiøkningen og FE-delen får høyest en verdi på 152,5 mill. kr og verdi ca. 17.700,- kroner per aksje. Poenget er at ved fusjon FE+RE vil en beholde hele verdiøkningen selv. Dette forteller ikke styret om.

Fra 2014 til 2018 økte RE sin effektivitet fra 75 % til 104 % og verdien av RE med 45 %, dvs. 9 % per år. RE har hatt et solid overskudd hvert år. I samme tidsrom økte FE sin verdi med 5 % pr. år, hadde en gjennomsnittlig effektivitet på 88,9 % og et snitt for driftsresultatet på ca. 3 mill. kr pr. år. Det resultatet vil FE lett få igjen bare man er ferdig med utgifter til advokater og konsulenter. Selv uten at stadig større inntekter fra en gullkantet fibervirksomhet er tatt med, ser en at FE+RE vil få et meget godt driftsresultat. Man kan undres over hva slags virkelighet styret i FE lever i når de hevder at FE+RE ikke kan klare seg økonomisk, og må ut i nye fusjonsforhandlinger umiddelbart etter en fusjon. Tvert i mot. Vi vil få et solid og veldrevet konsern til glede for både Rollag og Flesberg.

Fiberutbygging er en virksomhet som gir store inntekter. I budet fra MK ble eierskapet i NUFI verdsatt til 8,8 mill. kr. Fiberkundene ble verdsatt til 19,15 mill. kr. Siden FE nå har ca. 1000 fiberkunder betyr det en verdisetting på ca. 20 tusen kr pr. kunde. Distriktsenergi AS hevder at verdien bør være et sted mellom 30 og 40 tusen pr. kunde. Det betyr at budet burde vært 10 til 20 mill. kr høyere. Da ligner dette et gedigent billigsalg og ikke et godt bud.

Fiberleien er 270 kr pr. mnd. pr. kunde og gir en inntekt på 3,24 mill. kr i 2021 for FE. Det er planlagt stor utbygging de neste årene både i Flesberg og Rollag. I løpet av 2–3 år kan det bli ca. 4000 kunder totalt og en inntekt for FE+RE på ca. 13 mill. kr per år bare for fiber. Det er selvfølgelig også utgifter ved fiberutbygging men det er potensial for et stort driftsoverskudd. Skal vi selge dette gullkantede framtidseventyret på billigsalg?

Husk også at FE+RE vil eie 50 % av NUFI. Dette kan i framtiden også gi et pent utbytte. Sammen med Uvdal vil en kunne bestemme hvor stort utbytte det er rom for fra NUFI.

5. februar bestemte Stortinget at e-verk med mindre enn titusen nettkunder ikke behøver å ha funksjonelt skille. Konsernmodellen FE+RE vil opprette, får ca. 7000 nettkunder og kan ha samme administrasjon og samme styre for selskapene. Konsernet blir langt billigere å drifte enn de to e- verkene i dag. Eks.: en sjef og felles administrasjon. Bedre mulighet til å samkjøre arbeidet.

Styret i FE har «fantasert fram» mange merkelige utgifter for et fusjonert RE+FE og påstår at det framstår som en umulig løsning. På et informasjonsmøte 2. mars ble det påstått at det måtte bli to små selskaper med hver sin administrasjon og utgiftene ville bli så store at en da måtte fusjonere med et stort selskap innen kort tid for å klare seg. En velinformert møtedeltaker gikk kraftig til motmæle om dette. Styret var ikke var klar over vedtaket i Stortinget fra 5. februar. Det som er mer betenkelig er at info-brevet 13. mars, 10 dager senere, inneholder samme feilinformasjon. Da kan en undres om det er bevist feilinformasjon?

Beredskap er viktig. I den vanskelige perioden fra 1. des. 2020 til 1. mars 2021 jobbet montører fra FE på RE sitt nett i ca. 15 timer. Montører fra RE jobbet i samme periode ca. 400 timer på linjene til FE. Det er ingen tvil om hvem som har hatt nytte av samarbeidet denne vinteren. Likevel framstiller styret i FE det som om de gjør RE en tjeneste når de tilbyr å la vaktsamarbeidet fortsette etter en fusjon med MK. De skryter til og med av at dette styrker beredskapen ved en fusjon med MK. Dette blir også feilinformasjon og etter mitt syn direkte frekt. Etter det siste info-brevet er det gitt klare signaler fra RE om at samarbeidsavtalen med RE ikke vil bli forlenget hvis man selger seg til MK. Vi har gode samarbeidspartnere i Rollag som er til å stole på. Jeg tror ikke MK ville være i stand til å trå til med 400 timer på nettet i Flesberg hvis det ble nødvendig en gang til. FE+RE har to montører på vakt. Det blir 3500 kunder på hver. FE+MK blir 3 montører på vakt og 6000 kunder på hver. Da sier det seg selv hva som gir best beredskap.

Arbeidsplasser: I budet fra MK, vist på info-møtet står det at MK skal oppnå 100 % effektivitet i 2027 ved å redusere driftsutgiftene med 5 % i 2020–2025 og 10 % fra 2025. Dette antas å skje ved å redusere arbeidsplasser ved naturlig avgang. Er arbeidsplassene på Lampeland så sikre med MK som det hevdes?

Påstanden om for lav eierprosent til FE er en gjenganger og dukker også opp i info-brevet. Påstanden denne gangen er at verdien av strømnettet er satt 40 mill. kr for lavt i fusjonsavtalen. Sannheten er at det finnes ingen verdifastsettelse av strømnettet i fusjonsavtalen. Det styret har gjort, er å sammenligne nåverdi konstantstrøm fra fusjonsavtalen med markedsverdi fra budet til MK. Det er ikke sammenlignbare størrelser. Det blir som å sammenligne ei plomme med et eple og være misfornøyd med at plomma ikke smaker som og ikke er like stor som eplet. Det lar seg gjøre å skalere opp nåverdi kontantstrøm til markedsverdi. Da får vi en verdi på ca. 104 mill. kr for nettet til FE. Budet fra MK er 97 mill. kr. Når påstanden om 40 mill. for lav verdsetting av strømnettet brukes til å underbygge påstanden om skjev eierprosent til fordel for RE blir det hele komisk.

Til sist: Hvorfor ikke fusjonere med Rollag først og ta med seg en verdiøkning på ca. 30 mill. kr og kanskje mye mer enn det pga. fibervirksomheten. I budsjettet for 2021 er det satt opp et overskudd på 2,2 mill. kr for fibervirksomhet i FE. (ifølge konsulent i Tall) Fusjon med Rollag stenger ingen senere muligheter. En kan senere vurderer salg til, eller samarbeid med, en større aktør.

Jeg håper at mange nok ser at Rollag er den beste fusjonspartneren for Flesberg og møter når det en gang blir generalforsamling og at de stemmer på Rollag.