Hvem er det egentlig som har bygget opp de store verdiene som ligger i Flesberg elverk? Åpenbart ikke dagens aksjonærer. Pionérene som startet det hele for 80 år siden har selvsagt en del av æren. Likeens de ansatte som har gjort en solid innsats i hele perioden. Men hovedbidraget for den formidable verdioppbyggingen er det abonnentene som har stått for. For tiden 4250 som betaler høg nettleie. Faktisk 10 -12 øre mer pr. kwh enn naboene i Kongsberg og Øvre Eiker. Eller Ringerike og Nore for den del. Slikt blir det verdier av over tid. Men for den enkelte abonnent svir det litt, for forskjellen utgjør faktisk om lag 2000–2500 kr pr. år for en husholdning i en vanlig enebolig.

Men abonnentene–kommunens innbyggere og hytteeiere–har hverken talerett eller stemmerett på elverkets generalforsamling. Interessene til disse er det kommunestyret som skal ivareta. Kommunen er hovedeier i elverket med 60 % av aksjene. Slik sett burde innbyggerne gjennom kommunens store eierandel ha god kontroll over elverket. Noe som ikke er mer enn rett og rimelig i et demokrati. For elverket er ikke i dagens samfunn en hvilken som helst bedrift. Men leverandør av helt avgjørende viktig infrastruktur.

Så er kommunen likevel fratatt formell innflytelse. For stemmereglene i aksjeselskapet er videreført fra den gang selskapet var et samvirkelag, og elektrisk strøm var et luksusgode. Kommunen har med sine vel 5000 aksjer bare en enkelt stemme i generalforsamlingen. Men har likevel ansvar for på vegne av innbyggerne å påse at verdiene i selskapet forvaltes til beste for alle innbyggerne. Derfor hviler det et særlig ansvar på elverksstyret på den ene side å holde kommunen løpende orientert, og på den annen side lytte til kommunen. Uansett stemmeregler.

Å legge fram for generalforsamlingen forslag om grunnleggende forandringer uten forankring i formannskap og kommunestyre er uhørt. Å gå ut i åpen konflikt med ordfører og rådmann som ikke gjør annet enn sin plikt, burde være utenkelig. Dette har heller aldri skjedd. Før nå.


Styrets argument for sine handlinger er at «det er eiernes vilje». For 79 % av de frammøtte på den ekstraordinære generalforsamlingen stemte for styrets forslag om å gå videre med fusjonsplanene med Rollag, og mot ordførerens utsettelsesforslag. Det sees helt bort ifra det faktum at et nesten like stort flertall målt etter antall aksjer, stemte mot styrets forslag og for ordførerens forslag om å vente til vi har mer faktakunnskap på bordet. Så hva som er eiernes vilje, er i høyeste grad et definisjonsspørsmål. Særlig siden i den endelige avgjørelsen om sammenslåing, skal også stemmer etter aksjer telles.
Innkallingen til generalforsamling den 24.06. inneholder mange forhold som kunne vært kommentert. Jeg skal nøye meg med det mest spesielle:

Styret ber om ansvarsfrihet for følgende av avtalen med Rollag!!

Noe av bakgrunnen er at etter at avtalen mellom Ringerikskraft og Nore elverk var kjent, kunne beregning av markedsverdier på dalens elverk forankres i en faktisk avtale der en tok utgangspunkt i bokførte verdier. Med denne realitet som bakgrunn utarbeidet FE sin daglige leder gjennom 31 år en meget grundig analyse som ble sendt styret og kommunen. Konklusjonen er at avtalen med RE medfører en umiddelbar verdioverføring fra FE til RE pluss tap av utbytte i all fremtid. Til sammen utgjør tapet for FE sine aksjonærer flere titalls millioner. Han viser også til at dette i så fall bryter aksjelovens bestemmelser, og vil kunne føre til erstatningsansvar.

Vel vitende om stor motstand fra aksjemajoriteten og klare advarsler fra egen leder, kjører styret likevel på. Motarbeider med alle midler ønsket om mer åpenhet, ønsket om å få innsyn i beregningsgrunnlaget for eierbrøken, og ønsket om å få på bordet et alternativ til tilbudet fra Rollag. Disse ønskene burde styret innfri, for det ville jo bare kunne gi støtte til styret dersom Rollagavtalen faktisk er så glimrende som de vil ha det til. At styret i stedet ber om ansvarsfrihet, sier vel alt.

Å legge fram forslag på generalforsamlingen i strid med meningen til en eier med mer enn 50 % av aksjene, ville i et aksjeselskap med normale stemmeregler ført til styrets avgang. Det bør det også føre til i dette tilfellet, uansett stemmeregler.

Den eneste farbare vei for å komme ut av den ulykkelige situasjonen bygda er kommet i, er nok å gjøre som kommunen foreslår: gi alle aksjonærer innsyn i dokumentasjonen som er lagt til grunn for avtalen med Rollag, og gi andre aktører muligheten for å komme med alternative løsninger. Bare slik kan aksjonærene få et reelt grunnlag for å vurdere Rollagavtalen. Og bare slik oppnås den nødvendige forankring hos eierne dersom det skulle vise seg at Rollagalternativet er det beste.