Det å flytte bommen fra Saggrenda til Meheia kan få store konsekvenser. Ved å lese veiledning for bompengeprosjekter på Autopass.no finner en rekke krav og forutsetninger for bomstasjoner i forbindelse med veianlegg. Prosjektet Saggrenda til Elgsjø er så viktig at politikerne i Kongsbergregionen vil ha den forsert. Men krav i veiledningen kan stikke kjepper i hjulene vist der blir foretatt flytting av bommen. Men vil en absolutt ha bygd ut neste veistrekning så kan det påvirke prosjektet Damåsen til Saggrenda på en negativ måte for alle innbyggere i Kongsberg.

Da deler av politikerne i kommunestyret tydeligvis ikke har lest den godt nok vil jeg her prøve å ta oss igjennom konsekvensene ved å flytte bommen.

Krav 1

Et krav i veiledningen er at penger fra en bom skal gå til det prosjektet den er satt opp for. Ved dagens plassering er der ikke tvil om at bommene i Saggrenda og Basserudåsen tilhører prosjektet Damåsen til Saggrenda. Ved å flytte den ene bommen til Meheia havner denne bommen innenfor neste veiprosjekt og i henhold til veilederen så tilhører da bommen dette veiprosjektet. Dette kan medføre at fra den dagen strekningen Saggrenda til Elgsjø er ferdig vil denne bommen bli brukt til å betale ned denne strekningen. Fra samme dato vil Damåsen til Saggrenda kun ha bomstasjonen på Basserudåsen igjen. En bom har kun lov til å stå maks 20 år fra prosjektet var ferdig. Siden prosjektet da mister inntektene fra bomstasjonen på Meheia må takstene for bomstasjonen på Basserud øke betraktelig slik at bomstasjonen ikke blir stående over 20 år etter at prosjektet ble ferdig.

Krav 2

I veiledningen er der stilt krav til plassering av bomstasjoner i forhold til prosjekter. En kan plassere bomstasjonen i en av endene av prosjektet eller i begge ender. I prosjektet Damåsen til Saggrenda er plasseringen gjort i begge ender. En kan også plassere bomstasjonen i midten av prosjektet. Dette er ikke valgt i prosjektet Damåsen til Saggrenda da politikerne ikke ønsker at vi skal betale for passeringer vi gjør lokalt. Ved å flytte bomstasjonen i Saggrenda til Meheia flytter en denne stasjonen utenfor prosjektet. Slik plassering er tillatt forutsatt at dette er godkjent i departementet. Men da får det konsekvenser for prosjektet Saggrenda til Elgsjø. Siden bommen på Meheia blir stående midt i dette prosjektet må staten gå inn å finansiere hele prosjektet Saggrenda til Elgsjø uten bompenger. Den bomstasjonen som står på Meheia, sperrer for muligheten for at denne strekningen kan ta inn bompenger siden der står en bom der fra før. Hvor stor mulighet det er for at staten går inn og finansierer strekningen Saggrenda til Elgsjø uten bompenger de neste 10 årene er mikroskopiske. Dette prosjektet er ikke listet opp i NTP, noe som er et absolutt krav til at staten går inn med 100 % finansiering. Det betyr at veiprosjektet Saggrenda til Elgsjø blir skjøvet langt ut i tid. Siden bomstasjonene på prosjektet Damåsen til Saggrenda skal stå i 17 år vil der ikke kunne skje noe på disse årene med strekningen Saggrenda til Elgsjø.

Krav 3

Bomstasjoner som settes opp skal kun betjene det prosjektet som den er satt opp for. Så lenge bomstasjonene står på Basserud og i Saggrenda er der ikke tvil hvilket prosjekt bomstasjonen tilhører. Men flytter bomstasjonen til Meheia kan dette fort medføre en konflikt på hvilket prosjekt denne stasjonen tilhører. Siden bomstasjonen da står innenfor et annet prosjekt, kan fort prosjektet Saggrenda til Elgsjø bli en del av prosjektet Damåsen til Saggrenda. Da vil plutselig prosjektet Damåsen til Saggrenda bli betraktelig dyrere og dette må tjenes inn på bommene. Siden prosjektet da blir ferdig X antall år fram i tid vil bomstasjonene bli stående i inntil 20 år etter at prosjektet Saggrenda til Elgsjø er ferdig. Det vil si at bommene på Basserudåsen fort kan stå i 30 år fra nå.

Krav 4

Der er stilt krav til størrelse på takstene. Der en velger bom i begge ender skal taksten være lik. Der det er satt opp bommer for delstrekninger kan bomtakstene avvike ut fra kostnadene for hver delstrekning. E18 i Vestfold har slik finansiering. Her på Kongsberg er der valgt bomstasjon i begge ender og dem har lik takst. Ved å flytte bomstasjonen til Meheia medfører der kun at merkostnadene for flyttingen belastes brukerne. Slik flytting medfører da noen måneder ekstra med bompenger som en kan leve med. Men bygges prosjektet Saggrenda til Elgsjø ut, og bommen på Meheia skal betjene dette prosjektet i tillegg, kommer taksten til å være i strid med krav om lik takst. Da må taksten på Basserud økes for å få taksten innenfor kravet. Videre så medfører også krav til nedbetaling av prosjektet Damåsen til Saggrenda en ytterligere økning da bompengene på Meheia skal deles mellom prosjektene. For maks nedbetalingstid på en bomstasjon er 20 år og redusert inntjening fra en stasjon må kompenseres for ikke å overstige 20 år med nedbetaling.

Krav 5

Før en bomstasjon settes opp skal den være godkjent i henhold til plan- og bygningslov. Der kreves det at der foreligger en godkjent reguleringsplan for området bomstasjonen skal stå. I veiledningen for bomstasjoner er det et krav om at før godkjennelse skal gis skal der foreligge en konsekvensanalyse. Før flytting av bommen kan skje må SVV fremme en reguleringsplan for området som bomstasjonen skal settes opp på. Men før reguleringsplanen kan leveres må SVV foreta en konsekvensanalyse for å avklare blant annet det som her er listet opp. Deretter kan politikerne i kommunestyret vedta reguleringsplanen for området. Går den reguleringsplanen igjennom kan byggesøknad sendes inn og etter at den er godkjent kan bomstasjonen settes opp. Men da kommer en i den situasjon at prosjektet Damåsen til Saggrenda er ferdig først etter at ny bomstasjon er satt opp. Da kan fort SVV regne om på takstene og kreve dette beløpet inn i ytterligere 17 år. Dette vil selvfølgelig være en noe redusert takst i forhold til i dag. Men er vi villig til å ha bommer i 25 år før vi er ferdige med å nedbetale prosjektet? Og hva da med når kan en starte opp med prosjektet Saggrenda til Elgsjø.

Som en ser så får flyttingen store negative konsekvenser. Enten må prosjektet Saggrenda til Elgsjø skyves ut i tid slik at vi unngår takstøkning her på Kongsberg. Eller så må vi godta takstøkning her på Kongsberg for at Notodden skal få en lenge etterlengtet vei. Den falleferdige brua i enden av prosjektet Damåsen til Saggrenda må snart rehabiliteres. Slik den framstår i dag kan den, ved noe vedlikehold, holde noen år til i påvente av trasévalg på strekningen Saggrenda til Elgsjø. Men blir dette prosjektet skjøvet ut i tid må ny bru på plass. Da kan fort trasévalget bli låst da veien må svinge over elva. Da tvinger der framtidig trasévalg til å bli liggende på østsiden av elva med de konsekvenser det får når veien skal forbi Meheia. Ved Elgsjø er det bestemt at der skal bygges en stor motorsportarena. Med dårlig vei kan der fort bli mange ulykker fram til ny vei er på plass. Myndighetene kan fort vedta at ny vei må bygges ut for å få ned ulykkene på strekningen. Og da kommer vi ikke unna takstøkning her på Kongsberg vist denne strekningen blir bompengefinansiert. Er vi som innbygger klare for både takstøkning og forlenget innkrevingsperiode ved at bommene flyttes?