I forbindelse med bygging av ny Vestsiden ungdomsskole vedtok kommunestyret i desember 2017 å rive to verneverdige nabohus i Mauritz Hansens gate. Bak vedtaket sto: SP, AP, H, KrF og FrP. De øvrige: V, KBL, MDG og SV stemte for å bevare bygningene.

Vedtaket skapte sterke reaksjoner blant folk. ‘En svart dag for byen. Her rives byens historie med en lettvinthet som er skremmende’, uttalte Fortidsminneforeningen den gang.

For vår del stilte vi spørsmål ved de holdningene skolen, ved rektor, formidlet til kommende generasjoner når han uttalte at ‘disse husene har vi ikke bruk for’. Men tomtene husene sto på hadde skolen angivelig bruk for. Disse ønsket skolen å karre til seg. Derfor skulle de verneverdige husene vekk. At dette ødela et historisk bygningsmessig gateløp for all fremtid, hadde åpenbart ingen verdi. I ettertid er det dessverre vårt inntrykk at denne delen av skoleområdet i liten grad benyttes av elever i skolehverdagen.

De mange reaksjonene førte til at saken kom opp igjen i kommunestyret i august 2018. Mindretallet foreslo igjen at husene skulle få stå, men tapte for et forslag fra Just Salvesen, den gang KrF, om at bygningene på Mauritz Hansensgate gt. 32 og 34 skulle flyttes til Rogstadbakken 6 og legges ut for salg. Om dette var et velment kompromiss eller forslag fra en angrende synder vites ikke, men dette flertallsvedtaket får nå et etterspill.

I siste UMU-møte reiste Kongsberglista spørsmålet om hvor et høyst verneverdig uthus som hørte til det eldste huset befinner seg. Rådmannen kunne opplyse at uthuset er tatt ned og lagret. Hvorvidt det blir satt opp igjen som forespeilet er angivelig uvisst, fordi kostnadene ved denne flyttingen er langt over budsjett. Det er hittil bokført 8,8 millioner for flytteprosjektet, mot opprinnelig budsjett på 4,4 mill. I tillegg kommer nå problemstillinger rundt nødvendig brannsikring i forhold til nabobygninger og gjenreisning av uthuset. Da snakker vi om en bortimot tredobling av opprinnelig budsjett.

Økonomien i prosjektet ble ifølge Lp tatt opp av AP i formannskapets siste møte, med antydninger om videre politisk behandling. Vi mener rimeligvis at kommunestyrets vedtak om flytting må fullføres, slik at tilhørende uthus fra 1700-tallet medfølger.

Denne saken bør være egnet til læring: Vedtaket om riving av de tre bevaringsverdige bygningene bekreftes i ettertid å være galt og helt unødvendig og reparasjonsforslaget om flytting ble uforholdsmessig kostbart.

Kongsberg kommune, administrativt og politisk, må oppdatere sine holdninger til vern og bevaring. Etterkrigstidens ‘riv skiten’- holdning er ikke lenger gangbar politikk. Et mer moderne og oppdatert syn er nå gjenbruk av historisk bygningsmasse for fremtiden, ikke minst også av miljø- og klimahensyn. Flertallet i kommunestyret: SP, AP, H og FrP har åpenbart en lekse å lære. Det har forhåpentlig også rektor ved Vestsiden ungdomsskole.