I FNs generalforsamling drøfter statslederne Agenda 2030 – bærekraftsmålene som FN vedtok i 2015. Norge har forpliktet seg til å jobbe for å nå disse. Generalsekretær António Guterres omtaler bærekraftsmålene som vårt felles ansvar for å sikre en rettferdig globalisering. Målene vil kreve at vi jobber strategisk med samarbeid og bistand og tar ansvar der vi kan.

Dette gjelder også hvilke selskaper vi ønsker å investere i. Beregninger FORUT har gjort viser at Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) investerer rundt 90 milliarder kroner i alkoholindustrien.
Etter vår mening er dette dobbeltmoral. Samtidig som vi som nasjon ønsker å oppnå FNs bærekraftsmål, har Norge investeringer tilsvarende tre årlige bistandsbudsjett i en industri som aktivt undergraver disse målene. Dessuten handler det om at vi i Norge har en solid og forebyggende alkoholpolitikk, som blant annet tar sikte på å beskytte barn og unge – og som legger til grunn at alkohol er et folkehelsespørsmål. Det er ikke slik i alle land. Mange steder utnytter alkoholindustrien svake reguleringer og driver aggressiv markedsføring for å nå nye kundegrupper.


En rapport fra Senter for rus- og avhengighetsforskning påviser at alkohol er et hinder for å nå målet om god helse for alle. Samtidig er alkoholbruk spesielt viktig å ta tak i for å redusere byrden fra ikke-smittsomme sykdommer og å bedre folks psykiske helse. Reduksjon i skadelig alkoholbruk er et mål i seg selv.


Kvinner og barns rettigheter er en annen viktig del av FNs bærekraftsmål. Dette er rettigheter som påvirkes negativt av alkoholbruk. Alt dette er viktig å ta med i diskusjonene rundt bærekraftsmålene, både her i Norge og internasjonalt. Internasjonalt handler det om å vise at en solidarisk alkoholpolitikk virker – og er forebyggende. Norges rolle må være å promovere og bygge på dette, ikke putte pengene våre i en industri som jobber for det motsatte. Organisasjonene FORUT, Juvente, IOGT og Blå Kors har gått sammen om å kreve at Statens Pensjonsfond slutter å investere våre pensjonspenger i alkoholindustrien.