Fødeopprør i hele Norge

I VG-helg fra lørdag 10/8-19, står det en fyldig og meget informativ reportasje om fødeopprøret i Norge!

"Opprøret mot nedleggelse av fødetilbud sprer seg i hele landet. Reisetiden har økt siden 2012: I 18 prosent av kommunene ligger fødetilbudet mer enn to timers reise unna, viser VGs store undersøkelse."

" I Norge har vi 39 fullverdige fødeavdelinger og klinikker, samt seks fødestuer. Det beregnede behovet ut fra folketall er litt over 50, ifølge anbefalinger fra WHO.»

Lege og forsker Hilde Engjom ved Haukeland Universitetssykehus har undersøkt 1,2 millioner fødsler fra 1979 til 2008. Hun har da ikke fått med de siste åras nedskaleringer, hvor det er lagt ned seks fødeinstitusjoner siden 2009, men hennes forskning viser:

1) Risikoen for uplanlagte fødsler utenfor sykehus/fødestue øker ved reisevei mer enn en time.
2) Ved slike fødsler er risikoen for at barnet dør under fødselen, eller i løpet av første levedøgn, nesten firedoblet.
3) Er det en førstegangsfødsel, øker risikoen for potensielt livstruende komplikasjoner hos kvinner med 50 prosent.

Samtidig peker artikkelen på kapasitetsproblemer ved de store sykehusene. Bemanningen kuttes på de store kvinneklinikkene, og det medfører hardt arbeidspress på de ansatte. "Mange er frustrerte. Vi står i det, og backer hverandre. Vi rekker ikke å spise eller gå på do, men vi gjør det vi kan for å holde på arbeidsmoralen, sier Stedje."

I Lp, 17/8-19, står det en liten artikkel om at over 200 jordmødre ved landets største fødeavdelinger vurderer å slutte! Dette er sterkt alarmerende.

Hva kan vi gjøre for å styrke lokalsykehusene ute i distriktene slik at de store sykehusene avlastes? Hva kan vi gjøre for å f.eks. bevare Volda sykehus, Sandnessjøen, Mosjøen? Hva kan vi gjøre for å få fullverdige lokalsykehus døgnet rundt ved f.eks. Narvik og Kongsberg?

Slik jeg har forstått det, har ikke Narvik akuttberedskap i kirurgi på nettene lenger, og ved Kongsberg sykehus (KS) savner vi kirurger og røntgenleger i døgnkontinuerlig vakt. KS har ikke hatt akuttberedskap i kirurgi siden 1/6-12. Det betyr at KS fortsatt har en fødeavdeling, og kan ta imot kvinner som skal føde, men det er imidlertid strengere kriterier for å føde på KS etter at kirurgisk akuttberedskap ble fjernet. KS kan heller ikke lenger generelt sett ta inn pasienter med akutte magesmerter. Hadde KS imidlertid hatt døgnkontinuerlig vakt med spesialister i mage/tarm kirurgi, så kunne mange pasienter sluppet å dra til Drammen sykehus (DS).

Både de rødgrønne og de blågrønne partiene i Norge har vært med på å rasere norsk helsevesen! Siden 1980 har antall sykehussenger innen det somatiske helsevesenet blitt halvert. «I 1980 var det 21.883 somatiske senger i norske sykehus. Tretti år senere er sengetallet mer enn halvert, til 10.814 senger.» Dette er sakset fra en kronikk i Sykepleien fra 27/2-14. I tillegg til å fjerne utrolig mange senger, så har man også fratatt kirurgisk beredskap ved enkelte sykehus slik at de ikke lenger er fullverdige. En av begrunnelsene for å frata KS akuttberedskap i kirurgi, var at sykehuset skulle bli mer robust. Nå arbeider man imidlertid for å sette inn kompenserende tiltak etter at kirurgene ble fjernet. Men det at man må sette inn kompenserende tiltak, er vel strengt tatt en innrømmelse av at KS ble mindre robust etter at kirurger i døgnkontinuerlig vakt ble fjernet?

Takk til Bunadsgeriljaen som kommer til KS tirsdag 20/8. De har satt i gang fødeopprøret i hele Norge! Måtte det opprøret også bli starten på å oppgradere alle sykehusene i Norge til å bli fullverdige igjen, og at antall fødeinstitusjoner økes opp til 50 slik WHO anbefaler.