I 1760 skrev fogden Floor og sorenskriver Styhr sin berømte beretning om Numedal og Sandsvær.

Avsnitte om Flesberg starter slik: Dets indbyggere kand mand icke udfj alminnerlighet rose, de fleeste af dem ere meget ustadige, troeløsse og misundelige, hvorfor der hersker mellem dem indbyrdes megen had og efterstrebelse.

Det må jo, i perioder i alle fall, ha vært noe bedre forhold mellom folket i Flesberg. I sin tid samlet de seg om å få til et elektrisitetsverk. Etter noen tiår med godt arbeid for bygda kom dette «markedsspøkelse» og krevde at et andelslag måtte gjøres om til aksjeselskap. Flesbergingene var enig om at de ville fortsette «samvirkemodellen» også i aksjeselskapet. De var alle enige om at alle hadde en stemme på årsmøte, generalforsamlingen, uansett hvor mange aksjer en hadde. Ingen skulle heller ha lov å eie mer enn 65 % av aksjene. Alt dette for på sikre at elektrisitetsverket (FE) ikke skulle bli solgt.

Men så, – etter mye fram og tilbake ble et samarbeid med Rollag e-verk aktuelt.

Første trinn i samarbeidet ble fremlagt på generalforsamlingen, vedtatt med nesten 80 % av stemmene. FE skulle eie nesten 2/3 deler og RE så vidt over 1/3 av dette nye selskapet. Enkelt forklart var man enige om å ta utgangspunkt i bokførte verdier i begge selskaper for å komme fram til «eierbrøken». Markedsverdien var ikke interessant for ingen av selskapene skulle selges.

Men så var det dette «1760 syndromet». Rollag kommune har vært svært høyt oppe på målingene om beste kommune å bo i her i landet. I 2013 var de landets beste service-kommune. I 2020 var Rollag landets beste trafikksikkerhets-kommune. Rollag har også kommet svært godt ut av omstillingen etter nedleggelsen av KA-Rollag. RE har klart å være svært gode på effektivitet. Faktisk over 100 %, det vil si over gjennomsnitt for landets e-verk. FE har vel så vidt klatret over 80 % i samme måling.

Så for å liksom få en slags «Flesbergs rettferdighet» over dette kom noen på å finne en markedsverdi for FE og satte den opp mot bokført verdi av selskapet. Slik mente en å kunne bevise at FE og Flesberg kommune tapte masse penger, nå og i fremtid ved å samarbeide med RE.

Nå ser vi resultatet, FE blir solgt til Modum. FE 25 % eierandel i selskapet Midtkraft. Ingen reel medbestemmelse, da Modum har flertall i styret og skal alltid ha det. Kan bare sammen med Sigdal stoppe ev. salg av Midtkraft.

Dette altså i stedet for å eie 2/3 at et selskap sammen med RE. Få 2/3 av et overskudd i all fremtid. Beholde et godt naboskap, fremme samarbeid i regionen Numedal. og ikke minst unngått all negativ oppmerksomhet utom bygda. Alt dette i en tid da e-verk etter all sannsynlighet bare blir mer viktig og mer lønnsomt i det fremtidige samfunnet.

Flesberg kommune ønsker tilflytting, de har ledige tomter, men hvem vil flytte til ei bygd som kan bruke, sammen med FE, over 10 mill. NOK på i kvitte seg med elektrisitetsverket sitt, og skape- indbyrdes megen had og efterstrebelse-.

Fra utsida ser dette ut som en flokk gribber over sitt åtsel, der FE og Flesberg kommune er åtselet.