Elever som ønsker en yrkesfaglig utdanning bør få smidigere ordninger. Konservativt mener at det kan stilles forskjellige krav for å komme inn på en videregående skole, avhengig av hvilken relevans de forskjellige karakterer har for videre studier. Det bør være ulik vekting av fag på eksempelvis studieforberedende studier og yrkesfaglig utdanning. Tilbud om yrkesfaglig utdanning bør også inneholde kortere utdanningsløp på henholdsvis ett og to år. Elever som er klart motivert for å starte i arbeidslivet, bør få anledning til det, men med en mer praktisk rettet yrkesforberedende opplæring av kortere varighet enn grunnopplæringens hovedmodell. Svært mange elever faller fra i løpet av sin videregående utdanning, noe som er uheldig både for samfunnet og den enkelte. Vi vil derfor se på mulige tiltak for å redusere frafallsprosenten, slik som økt praktisk undervisning og fleksibel skoledag. Det kan også være et alternativ å strekke utdanningsløpet ved å kombinere arbeid og utdanning i større grad enn i dag.

For å skape en god skole trengs det først og fremst dyktige lærere. En god lærer har sterke faglige kunnskaper, men enda viktigere er evnen til å undervise andre, utvikle elevens læringspotensial, og aller mest inspirere til god selvinnsikt, arbeidsglede og faglig interesse. En lærerstudent må i hele utdanningsløpet få god tilpasset veiledning for yrket, både pedagogisk og faglig. De som underviser ved lærerhøyskolene må selv ha erfaring fra læreryrket, og ha evne og utdannelse i god veiledning. Kravene for å komme inn på lærerutdanningen må skjerpes, kvaliteten på utdanningen forbedres, og tilbudet om etterutdanning og faglig oppdatering for lærerne må utvides og styrkes.