Se sakspapirene her!

Følgende saker skal behandles:

  • Protokoll fra møtet 25. mai 2020
  • Referatsaker, utvalg for miljø og utvikling, juni 2020
  • Fremming av planforslag og utlegging til offentlig ettersyn, gjelder reguleringsplan 451R Turistsenter Funkelia
  • Reguleringsplan 532R Hvittingfoss industriområde, endring adkomstvei
  • Reguleringsplan 521R Gomsrud snødeponi, fremming av planforslag og utlegging til offentlig ettersyn
  • Dyrket mark med annet arealformål i kommuneplanen - endring delegasjon
  • Dispensasjon til motorferdsel i utmark - Bjørkestul, gbnr 116/1
  • Tiltaksstrategi for Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) i Numedal og Kongsberg 2020-2024
  • Økonomirapport periode 1-5 2020 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester inkl. selvkost
  • Eventuelt, utvalg for miljø og utvikling juni 2020

Se sakspapirene her!