Med ny regjering kan gaveforsterkningsordningen stå for fall. Gaveforsterkningsordningen ble opprettet av daværende kulturminister Thorhild Widvey fra Høyre i 2014. Det er en ordning for kunst- og kulturinstitusjoner som gjør at private pengegaver forsterkes med et statlig tilskudd på inntil 25 % av gavebeløpet. Et bidrag på for eksempel 1 million kroner økes med 250.000.

Intensjonen har vært å mobilisere både frivillige og private aktører for å få mer penger til kulturen. Gaveforsterkningen fungerer som et insentiv og puff for kunst- og kulturinstitusjoner til selv å skaffe privat finansiering.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil avvikle gaveforsterkningsordningen i sine nye stortingsvalgprogram. Hvorfor de vil skrote en ordning som fungerer så bra og som gir mer penger til kulturlivet?

Siden ordningen ble innført er den blitt veldig populær og den har styrket budsjettene til museer, festivaler, kunstforeninger og teatre i hele landet med hele 573 926 174 kroner i perioden 2014–2020. Den gir mer kultur til folk flest, omfatter både de store prosjektene og institusjonene, og de mange mindre og små prosjektene og den når ut til hele kulturfeltet.

I Kongsberg og Øvre Eiker har kulturinstitusjoner, museer og festivaler mottatt til sammen 5 442 997 kroner i perioden 2014–2020. Det er mye ekstra penger til kulturen. Kongsberg jazzfestival, 3 190 238 kroner og Norsk Bergverksmuseum 1 175 634 kroner. Øvre Eiker har Stiftelsen Vestfossen Kunstlaboratorium mottatt 987 500 kroner og Nøstetangen Norsk glassmuseum 890 625 kroner.

Populær ordning

Tildelingene for 2019 viser at søkermassen aldri har vært større. I dag er det 300 institusjoner som mottar midler fra ordningen, og mange av disse er førstegangssøkere. Kulturaktører fra alle fylker i hele Norge mottar midler, og tildelingene viser stor bredde; fra de store institusjonene og internasjonalt anerkjente kompanier, til mindre historielag, lokale kulturhus og festivaler. Mange institusjoner er svært glade for, og er blitt ivrige brukere av gaveforsterkningsordningen. Kulturinstitusjonene ser at de får igjen for arbeidet med å skaffe private midler og blir inspirert til ytterligere innsats. Hva er da egentlig Arbeiderpartiets argument for å skrote ordningen? De mener kulturbudsjettet skal økes med offentlige midler. Men hvorfor ikke motivere institusjoner til å få finansiering også fra det private. Er de pengene mindre verd?

Et supplement

De rødgrønne mener at ordningen innebærer en svekking av den offentlige finansieringen av kulturen, og at den rammer de som ikke får tildelt midler fra ordningen på bekostning av dem som benytter seg av den.

De som gir penger gjennom gaveforsterkningsordningen er i stor grad fond og stiftelser med lang erfaring og stor kompetanse når det kommer til å bidra inn i kunst- og kulturlivet – det er ikke «store kommersielle selskaper». I retningslinjene til ordningen er et av vilkårene for gaveforsterkning at gaven skal ha som formål å styrke mottakerens arbeid i tråd med virksomhetens kunst- og kulturfaglige formål og planer. Videre er det lagt en begrensning ved at det normalt ikke gis gaveforsterkning ut over 2,5 millioner kroner basert på gave eller gaver fra samme giver til samme mottaker i samme år.

Den offentlige kulturfinansieringen skal være bunnplanken, gaveforsterkningsordningen skal være et supplement. Den skal ikke erstatte offentlige midler. Det finnes andre ordninger på kulturbudsjettet som skal sikre geografisk spredning og at vi har kultur over hele landet. Hensikten med ordningen er å skape et privat engasjement rundt kunsten, som vi mener på sikt vil komme alle institusjoner til gode, enten de er store eller små, smale eller brede.

For kulturen er alle kroner like viktig!