Fylkesrådet foreslår at det ikke legges opp til en øvre grense for antall brukere i Viken.

– Det betyr at det ikke blir ventelister på å få tildelt TT-transport. Vi vet at mange har ventet på at det skal bli ledige TT-kort, og vi er glade for at vi nå kan fjerne ventelistene slik at alle som trenger TT-ordningen, får bli med, sier Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel, til Viken fylkeskommunes nettsider.

Fylkesrådet foreslår at TT-midlene tildeles brukerne likt. Men rullestolbrukere med behov for kostnadskrevende spesialbil, og søkere bosatt over 15 kilometer fra kommunesenter, gis høyere tilskudd for å kompensere for kostnadene. Fylkesrådet foreslår at TT-brukerne ikke skal betale egenandel.

– Fylkesrådet har i sitt forslag til felles TT-ordning lagt vekt på likebehandling og forutsigbarhet. Forslaget avgrenser TT-ordningen til brukergrupper som ikke får støtte gjennom andre ordninger, sier Olav Skinnes.

For at ikke alle som har TT-kort skal måtte søke på nytt med en gang, foreslår fylkesrådet en overgangsordning der brukere i de eksisterende ordningene i Akershus, Buskerud og Østfold, samt i Jevnaker, Lunner og tidligere Svelvik kommuner, beholder reiseretten sin i to år.

Fylkesrådet har hatt møter med brukerorganisasjonene og brukerrådene, sendt ut spørreundersøkelse til kommunene som har ansvar for saksbehandling i dagens TT-ordninger, hatt oppfølgende intervjuer med saksbehandlere i enkelte kommuner og hatt forslag til TT-forskrift ute på åpen høring. Det har kommet inn 26 svar på høringen.

Hvem er ordningen for?

  • Ordningen med tilrettelagt transport («TT-ordningen») gjelder for personer som på grunn av funksjonsnedsettelse ikke kan benytte offentlig transportmiddel.
  • TT-ordningen skal bidra til at personer med funksjonsnedsettelse som bor i Viken har et alternativt transporttilbud. Transporttilbudet skal gjelde personer som har en varig funksjonsnedsettelse, og gis i form av tilskudd til reiser.
  • I vilkårene for å få dekket utgifter til reise legges det opp til at man må ha en funksjonsnedsettelse som må antas å være livsvarig eller vare lenger enn to år.
  • Man må være ute av stand til å benytte offentlig transportmiddel på sitt hjemsted, selv med bistand fra sjåfør ved på- og avstigning.
  • Som offentlig transportmiddel anses også servicelinje, bestillingstransport eller lignende tilrettelagt transporttilbud. Søkeren må være folkeregistrert bosatt i Viken.